dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Anilin và metyl amin đều là amin bậc 1. Chất béo, sobitol, axit glutamic

Cho các phát biểu sau: Anilin và metyl amin đều là amin bậc 1. Chất béo, sobitol, axit glutamic đều là những hợp chất hữu cơ đa chức.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Anilin và metyl amin đều là amin bậc 1.

(b) Chất béo, sobitol, axit glutamic đều là những hợp chất hữu cơ đa chức.

(c) Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắc xích liên kết vớinhau tạo nên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Trùng hợp isopren thu được cao su buna.

(e) Metyl aminoaxetat và axit 3-aminobutanoic là đồng phân của nhau.

(g) Glucozơ và saccarozơ là những chất rắn kết tinh, không màu.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(a) Đúng

(b) Sai, chất béo và sobitol đa chức, glutamic tạp chức

(c) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sai, trùng hợp buta-1,3-dien mới thu cao su Buna

(e) Sai, chúng không cùng CTPT

(g) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *