Cho các phát biểu sau: Điện phân dung dịch CuCl2 (điện cực trơ), thu được khí Cl2 ở catot.

Cho các phát biểu sau: Điện phân dung dịch CuCl2 (điện cực trơ), thu được khí Cl2 ở catot. Cho CO dư qua hỗn hợp Fe2O3 và Al2O3 nung nóng, thu được Fe và AI

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch CuCl2 (điện cực trơ), thu được khí Cl2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Fe2O3 và Al2O3 nung nóng, thu được Fe và AI

(c) Nhung thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, xuất hiện ăn mòn điện hóa

(d) Kim loại cứng nhất là Cr, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl

Số phát biểu đúng là

A. 3       B. 2.       C. 4.       D. 5.

(a) Sai, thu Cl2 ở anot

(b) Sai, thu được Fe và Al2O3.

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Đúng: FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website