Cho các phát biểu sau: Điện phân dung dịch MgCl2 có vách ngăn (điện cực trơ), thu được Mg.

Cho các phát biểu sau: Điện phân dung dịch MgCl2 có vách ngăn (điện cực trơ), thu được Mg.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch MgCl2 có vách ngăn (điện cực trơ), thu được Mg.

(b) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư thu được 1 chất kết tủa.

(c) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng tạo ra 3 sản phẩm.

(d) Trong bảng tuần hoàn, tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

(e) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH, sau phản ứng không có kết tủa.

(g) Tráng lên bề mặt đồ vật bằng sắt một lớp thiếc là phương pháp bảo vệ điện hóa.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(a) Sai, MgCl2 + H2O —> Mg(OH)2 + Cl2 + H2

(b) Sai, FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

(c) Đúng: Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng —> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(d) Đúng, là các kim loại chuyển tiếp.

(e) Sai, AlCl3 dư + NaOH —> Al(OH)3 + NaCl

(g) Sai, là phương pháp bảo vệ bề mặt.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website