Cho các phát biểu sau: Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

Cho các phát biểu sau: Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom.

(b) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

(c) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: valin, metylamin, axit glutamic.

(d) Hợp chất CH3COONH3CH3 là este của amino axit.

(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

(g) Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm.

Số phát biểu đúng là:

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(a) Đúng, vì metyl metacrylat là CH2=C(CH3)-COOCH3 có nối đôi C=C

(b) Đúng, đều có CTĐGN là CH2O

(c) Đúng, metylamin làm quỳ hóa xanh, glutamic làm quỳ hóa đỏ, valin làm quỳ không đổi màu.

(d) Sai, CH3COONH3CH3 là muối metyl amoni axetat

(e) Đúng

(g) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website