Cho các phát biểu sau: Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol;

Cho các phát biểu sau: Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol; Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom;

 

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol;

(2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom;

(3) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O;

(4) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH;

(5) Dung dịch Glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag;

(6) Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước, nặng hơn nước. Để lâu trong không khí, anilin có nhuốm màu đen vì bị oxi hoá;

(7) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên;

(8) Toluen và stiren đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

Số phát biểu đúng là:

A. 4       B. 5       C. 6       D. 7

(1) Đúng, do C3H5(OH)3 có các OH kề nhau.

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Sai, bị oxi hóa.

(6) Đúng

(7) Sai, cao su thiên nhiên tốt hơn.

(8) Sai, toluen làm mất màu KMnO4 khi đun nóng.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website