Cho các phát biểu sau: Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

Cho các phát biểu sau: Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen.

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(d) Xenlulozo thuộc loại polisaccarit.

(e) Tất cả các polipeptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu tím.

(g) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2 (t°, Ni).

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(a) Sai, thu được axetanđehit (CH3CHO).

(b) Đúng: CH2=CH2 —> (-CH2-CH2-)n

(c) Đúng

(d) Đúng

(e) Đúng

(g) Sai, tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là chất béo no

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website