Cho các thực nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO3 và CaCl2.

Cho các thực nghiệm sau: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO3 và CaCl2.

 

Cho các thực nghiệm sau:

(a) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO3 và CaCl2.

(b) Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.

(c) Đun nóng nước có tính cứng tạm thời.

(d) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch KAl(SO4)2.12H2O.

(e) Sục khí CO2 dư vào nước vôi trong.

Số thực nghiệm thu được kết tủa sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(a) OH- + HCO3– + Ca2+ —> CaCO3 + H2O

(b) H+ dư + AlO2- —> Al3+ + H2O

(c) M(HCO3)2 —> MCO3 + CO2 + H2O (M là Mg, Ca)

(d) KAl(SO4)2.12H2O + Ba(OH)2 dư —> KOH + Ba(AlO2)2 + BaSO4 + H2O

(e) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website