Equation and Inequation Exercise

phương trình equation bất phương trình inequation phương pháp biến đổi tương đương phân tích thành tích

Equation and Inequation Exercise Bài tập toán tiếng Anh chương Phương trình và bất phương trình. Những từ vựng quan trọng là: equation, inequation, variable, equal, real, express, expression, sum, product, positive, negative, value, satisfy, possible The middle number of…