Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2. (b) Nhiệt phân NaNO3 ở nhiệt độ cao.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2. Nhiệt phân NaNO3 ở nhiệt độ cao.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2.

(b) Nhiệt phân NaNO3 ở nhiệt độ cao.

(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

(e) Cho dung dịch NaAlO2 vào dung dịch NH4Cl.

(g) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch Na2S.

Số thí nghiệm có thể tạo thành chất khí sau phản ứng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(a) Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O

(b) NaNO3 —> NaNO2 + O2

(c) Fe2+ + H+ + NO3– —> Fe3+ + NO + H2O

(d) Na2CO3 + AlCl3 + H2O —> NaCl + Al(OH)3 + CO2

(e) NaAlO2 + NH4Cl + H2O —> Al(OH)3 + NaCl + NH3

(g) FeCl3 + Na2S —> FeS + NaCl + S

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website