Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4. Cho K vào dung dịch CuSO4 dư.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4. Cho K vào dung dịch CuSO4 dư.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4.

(b) Cho K vào dung dịch CuSO4 dư.

(c) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dich C6H5ONa.

(e) Cho dung dịch CO2 tới dư vào dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả chất rắn và khí là

A. 2.       B. 4.       C. 3.          D. 5.

(a) Ba(HCO3)2 + KHSO4 —> BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

(b) K + H2O —> KOH + H2

KOH + CuSO4 —> K2SO4 + Cu(OH)2

(c) NH4NO3 + Ba(OH)2 —> Ba(NO3)2 + NH3 + H2O

(d) HCl + C6H5ONa —> C6H5OH + NaCl

(e) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2

CO2 dư + NaOH —> NaHCO3

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website