Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) vào nước (dư).

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) vào nước (dư).

(2) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) vào nước (dư).

(2) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(3) Cho hỗn hợp Ba và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 1) vào nước (dư).

(4) Cho hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào dung dịch HCl (dư).

(5) Cho hỗn hợp MgCO3 và KHSO4 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào nước (dư).

Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm không thu được chất rắn?

A. 2.          B. 3.          C. 5.          D. 4.

(1) BaO + Al2O3 —> Ba(AlO2)2

(2) Cu + Fe3O4 + 8HCl —> CuCl2 + 3FeCl2 + 4H2O (Cu còn dư)

(3) Ba + NaHCO3 + H2O —> BaCO3 + NaOH + H2

(4) 3Cu + 8H+ + 2NO3– —> 3Cu2+ + 2NO + H2O

(5) MgCO3 + 2KHSO4 —> MgSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website