Thực hiện các thí nghiệm sau: Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2. Nhiệt phân Na2CO3 ở nhiệt độ cao.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2. Nhiệt phân Na2CO3 ở nhiệt độ cao.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2.

(b) Nhiệt phân Na2CO3 ở nhiệt độ cao.

(c) Cho Ba vào dung dịch CuSO4.

(d) Cho từ từ dung dịch chứa 1,1a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol Na2CO3.

(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl rồi đun nóng.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất khí là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(a) Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O

(b) Không phản ứng

(c) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 —> Cu(OH)2 + BaSO4

(d) nH+ > nCO32- nên có khí CO2

(e) NaOH + NH4Cl —> NaCl + NH3 + H2O

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website