Thực hiện các thí nghiệm sau: Nhiệt phân KNO3. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Nhiệt phân KNO3. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân KNO3.

(b) Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ.

(c) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng nguội.

(d) Nung nóng NaHCO3.

(e) Cho dung dịch CuCl2 vào dung dịch NaOH.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

(a) KNO3 —> KNO2 + O2

(b) CuCl2 —> Cu + Cl2

(c) Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2

(d) NaHCO3 —> Na2CO3 + CO2 + H2O

(e) CuCl2 + NaOH —> Cu(OH)2 + NaCl

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website