Thực hiện các thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là : Nhiệt phân AgNO3. Nung FeS2 trong không khí.

Thực hiện các thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là : Nhiệt phân AgNO3. Nung FeS2 trong không khí.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau, số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là :

(a) Nhiệt phân AgNO3.

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Nhiệt phân KNO3.

(d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư).

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong không khí.

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

A. 2.         B. 3.         C. 4.         D. 5.

(a) AgNO3 —> Ag + NO2 + O2

(b) FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2

(c) KNO3 —> KNO2 + O2

(d) CuSO4 + NH3 dư —> Cu(NH3)4(OH)2 + (NH4)2SO4

(e) Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

(g) Zn + FeCl3 dư —> ZnCl2 + FeCl2

(h) Ag2S + O2 —> Ag + SO2

(i) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 —> BaSO4 + Cu(OH)2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website