Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho dung dịch HCl từ từ tới dư vào dung dịch muối natri aluminat.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho dung dịch HCl từ từ tới dư vào dung dịch muối natri aluminat. Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch muối kẽm sunfat.

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch HCl từ từ tới dư vào dung dịch muối natri aluminat.

(2) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch muối kẽm sunfat.

(3) Sục khí CO2 từ từ tới dư vào dung dịch nước vôi trong.

(4) Cho dung dịch CH3NH2 từ từ tới dư vào dung dịch muối sắt (III) clorua.

(5) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3

(6) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(1) HCl dư + NaAlO2 —> NaCl + AlCl3 + H2O

(2) NH3 dư + H2O + ZnSO4 —> Zn(NH3)4(OH)2 + (NH4)2SO4

(3) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2

(4) CH3NH2 + H2O + FeCl3 —> Fe(OH)3 + CH3NH3Cl

(5) Ba(OH)2 + NaHCO3 —> BaCO3 + NaOH + H2O

(6) CO2 + H2O + Na2SiO3 —> Na2CO3 + H2SiO3

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website