Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho miếng thép vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho miếng thép vào dung dịch H2SO4 loãng. Cho Fe tác dụng với dung dịch FeCl3.

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho miếng thép vào dung dịch H2SO4 loãng.

(b) Cho Fe tác dụng với dung dịch FeCl3.

(c) Cho Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 và CuSO4.

(d) Cho Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

(e) Cho Al và Mg tác dụng với khí Cl2 khô.

Số thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Ăn mòn điện hóa xuất hiện khi có cặp điện cực tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li.

Có 3 thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa là:

(a) Fe-C

(c) Zn-Cu

(d) Fe-Cu

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website