dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Hấp thụ hết 3 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2 mol Ca(OH)2. Cho KMnO4 vào dung dịch HCl dư.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Hấp thụ hết 3 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2 mol Ca(OH)2. Cho KMnO4 vào dung dịch HCl dư.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Hấp thụ hết 3 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2 mol Ca(OH)2.

(b) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl dư.

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư.

(e) Cho KHS vào dung dịch NaOH (vừa đủ).

(f) Dẫn khí NO2 vào dung dịch NaOH.

(g) Cho Zn tác dụng với dung dịch chứa FeCl3 dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thí nghiệm thu được dung dịch có chứa hai muối là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 6.

(a) Dung dịch chỉ chứa Ca(HCO3)2. Muối còn lại (CaCO3) kết tủa.

(b) KMnO4 + HCl —> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Fe3O4 + HCl —> FeCl3 + FeCl2 + H2O

(d) FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag (Hai muối là Fe(NO3)3 và AgNO3 dư)

(e) KHS + NaOH —> K2S + Na2S + H2O

(f) NO2 + NaOH —> NaNO3 + NaNO2 + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(g) Zn + FeCl3 dư —> ZnCl2 + FeCl2

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ