Tiến hành các thí nghiệm sau: Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH. Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH. Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

(b) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.

(c) Hoà tan hỗn hợp rắn gồm Na và Al (có cùng số mol) vào lượng nước dư.

(d) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy khí bay ra.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số dung dịch thu được chứa một muối tan là

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

(a) CO2 dư + NaOH —> NaHCO3

(b) Fe dư + FeCl3 —> FeCl2

(c) Na + Al + H2O —> NaAlO2 + H2

(d) Al + HNO3 —> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website