0

Tự học lập trình Dart – Viết chương trình đầu tiên

Tự học lập trình Dart – Viết chương trình đầu tiên

Tự học lập trình Dart – Chương trình đầu tiên viết bằng Dart. Giải thích cấu trúc một chương trình viết bằng dart, cách import thư viện, cách viết một hàm, cách khai báo biến, cách in ra màn hình console bằng hàm print.

Mã nguồn chương trình tải tại đây https://github.com/hocbaicungcon/learning_dart

Bạn nào chưa biết cách cài đặt Dart và Flutter có thể xem tại đây Cài đặt Flutter với Visual Studio Code

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *