Xét các phát biểu sau: Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac. Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan

Xét các phát biểu sau: Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac. Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan thuộc loại tơ hóa học.

 

Xét các phát biểu sau:

(1) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(2) Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan thuộc loại tơ hóa học.

(3) Glucozơ bị oxi hóa bởi khí hiđro tạo thành sobitol.

(4) Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa axit axetic và etilen.

(5) Tất cả protein và peptit đều tham gia phản ứng màu biure.

Số phát biểu không đúng là

A. 2         B. 5         C. 3         D. 4

(1) Sai, nhiều amin có tính bazơ yếu hơn NH3 như anilin…

(2) Đúng

(3) Sai, glucozơ bị khử bởi H2

(4) Sai, từ CH3COOH và axetilen

(5) Sai, một số protein không tan và đipeptit không có phản ứng màu biurê.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website