Xét các thí nghiệm sau: Cho fructozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng. Cho anilin vào nước brom

Xét các thí nghiệm sau: Cho fructozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng. Cho anilin vào nước brom dư ở nhiệt độ thường.

 

Xét các thí nghiệm sau:

(1) Cho fructozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

(2) Cho anilin vào nước brom dư ở nhiệt độ thường.

(3) Cho etyl axetat vào dung dịch H2SO4 20%, đun nóng.

(4) Sục metylamin đến dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Cho glyxylalanylvalin dư vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH.

(6) Cho metyl fomat vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thí nghiệm thu được chất rắn không tan là

A. 1, 2, 4, 6         B. 2, 3, 4, 6.

C. 1, 2, 6         D. 1, 2, 4, 5, 6

(1) Thu được Ag

(2) Thu được C6H2Br3-NH2

(3) Hỗn hợp sau phản ứng có CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5, H2SO4, H2O. Các chất tan hoặc không tan nhưng dạng lỏng, không có kết tủa.

(4) Thu được Al(OH)3

(5) Hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu tím

(6) Thu được Ag

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website