Tag font chữ

Font Sans serif là gì?

font chữ sans serif là gì

Sans Serif là gì ? Sans serif (cò viết là sans-serif, gothic, hoặc sans letterform) nghĩa là “without serif – không có chân”, tức là kiểu font chữ không có chân. Đặc điểm “nhận dạng” dễ thấy nhất của font…