Tag hsl

Mã màu HEX là gì?

Mã màu HEX là gì?

Gần như ai làm việc trong ngành thiết kế đồ họa đều đã sử dụng mã màu Hex trong công việc của mình. Màu Hex là cách thể hiện màu khác nhau thông qua các giá trị thập lục phân (cơ số 16)…

Hệ màu HSL là gì?

Hệ màu HSL hay không gian màu HSL, thang màu HSL, bảng màu HSL là viết tắt của Hue - Saturation - Lightness. Nếu thay thay Lightness bằng Value ta được hệ màu HSV.

Hệ màu HSL hay không gian màu HSL, thang màu HSL, bảng màu HSL là viết tắt của Hue – Saturation – Lightness. Nếu thay thay Lightness bằng Value ta được hệ màu HSV. Hệ màu HSL được phát triển…