0

Giải phương trình chứa căn bằng cách phân tích thành tích

phương trình equation bất phương trình inequation phương pháp biến đổi tương đương phân tích thành tích

Giải phương trình chứa căn bằng cách phân tích thành tích Giải phương trình chứa căn thức, bất PT chứa căn (PT, BPT vô tỷ) ngoài cách nâng lên lũy thừa thì chúng ta còn có thể phân tích thành… Continue Reading