Tag trung tuyến

Trọng tâm là gì?

cách xác định trọng tâm của tam giác

Trọng tâm là gì? Trọng tâm là gì? Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến, là đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác đến trung điểm của cạnh đối diện. Ba đường trung tuyến này đồng quy tại…