Bài 5. Câu lệnh điều kiện if trong Python

Câu lệnh điều kiện if trong Python

1.  Câu lệnh điều kiện if – câu lệnh rẽ nhánh trong Python

Cấu trúc lệnh if trong Python

 • Nếu <điều kiện> đúng thì thực hiện <khối lệnh>
if <điều kiện> :
      <khối lệnh>
>>>a = 33
>>>b = 200
>>>if b > a:
   print("b lon hon a.")
 • Nếu <điều kiện> đúng thì thực hiện <khối lệnh 1>, nếu sai thì thực hiện <khối lệnh 2>
if <điều kiện> :
      <khối lệnh 1>
:
      <khối lệnh 2>
 • Nếu <điều kiện 1> đúng thì thực hiện <khối lệnh 1>, nếu sai thì kiểm tra tiếp <điều kiện 2> và cứ như vậy…
if <điều kiện 1> :
      <khối lệnh 1>
if <điều kiện 2>:
      <khối lệnh 2>
      ...
else:
      <khối lệnh n>
 • Có thể không có hoặc có nhiều phần elif, và phần else là không bắt buộc. Từ khóa elif là viết tắt của else if, và dùng để tránh thụt vào quá nhiều. Dãy if ... elif ... elif ... tương đương với câu lệnh switch hay case trong các ngôn ngữ lập trình khác.

Các điều kiện logic trong Python

Python hỗ trợ các toán tử logic thông thường trong toán học:

 • Bằng nhau: a == b
 • Khác nhau: a != B
 • Nhỏ hơn: a < b
 • Nhỏ hơn hoặc bằng: a <= b
 • Lớn hơn: a > b
 • Lớn hơn hoặc bằng: a >= b

Bạn có thể xem chi tiết trong bài Các phép toán trong Python

2. Bài tập câu lệnh điều kiện if trong Python

Bài 1.  Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số nguyên n. Nếu n lẻ thì in ra màn hình dòng chữ “Số lẻ”. Nếu số n chẵn và lớn hơn hoặc bằng 100 thì in ra màn hình dòng chữ “Số chẵn và lớn hơn hoặc bằng 100”, ngược lại thì in ra dòng chữ “Số chẵn và bé hơn 100”.

Bài 2.  Biện luận phương trình bậc nhất $ax + b = 0$.

Bài 3.  Biện luận phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$.

Bài 4.  Người dùng nhập vào một năm là một số nguyên dương bất kì. Cho biết năm đó có là năm nhuận hay không?