Tag mã màu

Mã màu HEX là gì?

Mã màu HEX là gì?

Gần như ai làm việc trong ngành thiết kế đồ họa đều đã sử dụng mã màu Hex trong công việc của mình. Màu Hex là cách thể hiện màu khác nhau thông qua các giá trị thập lục phân (cơ số 16)…