CIF là gì?

CIF là gì?

CIF là viết tắt của Cost (tiền hàng), Insurance (bảo hiểm), Freight (cước phí) trong bộ quy tắc thương mại quốc tế. Nội dung của CIF quy định rằng người bán hàng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình khi lô hàng đã được xếp lên boong tàu tại cảng xếp, tuy nhiên lại phải chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển trong quá trình vận chuyển hàng đến cảng đích.

what is cif

Bộ quy tắc thương mại quốc tế với nội dung là các điều khoản, quy định về trách nhiệm của bên mua và bên bán trong hợp đồng ngoại thương.

Cấu trúc tên gọi: CIF + Tên cảng đến, phiên bản Incoterms.

CIF thường được viết kèm theo tên cảng đích. Lưu ý rằng, điều khoản CIF chỉ được phép áp dụng cho vận tải biển và đường thuỷ nội địa.

Trách nhiệm của người mua và người bán trong CIF

Tóm tắt điều kiện giao hàng CIF

1. Cung cấp hàng hoá

 • Người bán có trách nhiệm giao hàng, cung cấp các chứng từ quan trọng như hoá đơn thương mại, vận đơn đường biển,… 
 • Người mua sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng theo như quy định đã được nêu rõ trong hợp đồng mua bán mà hai bên đã ký kết.

2. Giấy phép và thủ tục

 • Người bán sẽ phải cung cấp đầy đủ giấy phép xuất khẩu cùng các giấy tờ uỷ quyền từ địa phương cho lô hàng xuất khẩu.
 • Trong khi đó, bên bán sẽ phải làm thủ tục thông quan cho lô hàng, đồng thời xin giấy phép nhập khẩu hàng hoá.

3. Hợp đồng vận chuyển và bảo hiểm

 • Bên bán sẽ tiến hành ký hợp đồng bảo hiểm cho lô hàng, đồng thời có trách nhiệm chi trả kinh phí vận chuyển lô hàng đến cảng đích được chỉ định.
 • Bên mua không có trách nhiệm ký kết các hợp đồng vận chuyển chính và cũng không phải ký hợp đồng bảo hiểm cho lô hàng đó. 

4. Giao hàng và nhận hàng

 • Người bán sẽ có trách nhiệm giao hàng tại cảng chỉ định, đây là điều cơ bản của CIF. 
 • Bên mua sẽ nhận hàng từ bên bán ở cảng được chỉ định.

5. Chuyển giao rủi ro

 • Rủi ro được chuyển giao từ bên bán sang bên mua khi toàn bộ lô hàng được giao qua lan can tàu. 
 • Người mua sẽ tiếp nhận rủi ro sau khi hàng đã được giao xuống boong tàu. 

6. Cước phí

 • Bên bán sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí để đưa hàng lên tàu, vận chuyển hàng đến cảng dỡ, khai hải quan, làm bảo hiểm, nghĩa vụ đóng thuế xuất khẩu,…
 • Bên mua có trách nhiệm chi trả đối với các khoản phí phát sinh khi khi lô hàng được giao lên tàu. Ngoài ra, bên mua sẽ phải đóng thuế nhập khẩu đồng thời làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô hàng đó. 

7. Bằng chứng giao hàng

 • Bên bán sẽ phải giao chứng từ gốc sau khi lô hàng được giao lên tàu.
 • Người mua chấp nhận các chứng từ được chuyển giao từ người bán dưới hình thức phù hợp nhất. 

8. Kiểm tra hàng

 • Người bán cần tiến hành chi trả chi phí cho việc kiểm hàng, quản lý chất lượng, đóng gói hàng hoá,…
 • Người mua cần chi trả các chi phí như công tác kiểm dịch tại nước xuất khẩu,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *