dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYỄN TẤT THÀNH                                    ĐỀ KHẢO SÁT SỐ 01

                                                                                                            MÔN HOÁ HỌC -Thời gian 45 phút

A-TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

   A. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 1.

   B. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 2.

   C. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   D. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 4.

Câu 2: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?

   A. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 5.

   B. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 7.

   D. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 8.

Câu 3: Phản ứng nào sau đây cần phải cung cấp năng lượng trong quá trình phản ứng?

   A. Phản ứng tạo gỉ kim loại.                                          B. Phản ứng quang hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   C. Phản ứng nhiệt phân.                                               D. Phản ứng tạo oxit Na2O.

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không cần cung cấp năng lượng trong quá trình phản ứng?

   A. Oxi hóa C bằng O2.                                                  B. Oxi hóa Hg bằng S.

   C. Oxi hòa Fe bằng S.                                                  D. Oxi hóa S bằng O2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt?

   A. Phản ứng nhiệt phân muối KNO3.

   B. Phản ứng phân huỷ khí NH3.

   C. Phản ứng oxi hoá glucose trong cơ thể.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   D. Phản ứng hoà tan NH4Cl trong nước.

Câu 6: Trong phản ứng: KMnO4 + HCl Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 9 KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là

   A. 16.                                B. 9.                                   C. 10.                                D. 11.

Câu 7: Cho phương trình hoá học: Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 10 Tỉ lệ a : b là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   A. 1 : 3.                              B. 1 : 2.                              C. 2 : 3.                             D. 2 : 9.

Câu 8: Trong phản ứng: 3Cu  +  8HNO3 Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 11  3Cu(NO3)2  +  2NO  +  4H2O

Số phân tử nitric acid (HNO3) đóng vai trò chất oxi hóa là

   A. 8.                                  B. 6.                                   C. 4.                                  D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9: Để m gam bột sắt ngoài không khí sau một thời gian thu được 6 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn X bằng dung dịch HNO3, thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là

   A. 10,08.                           B. 1,08.                              C. 5,04.                             D. 0,504.

Câu 10: Phương trình phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử ammonia (NH3)?

   A. 4NH3  +  5O2 Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 11 4NO  +  6H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   B. NH3  +  HCl Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 11  NH4Cl.

   C. 2NH3  +  3Cl2 Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 11  6HCl  +  N2.

   D. 4NH3  +  3O2 Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 11 2N2  +  6H2O.

Câu 11: Xác định biến thiên enthalpy (Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 16) của phản ứng đốt cháy butane:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                               C4H10(g)  +  O2(g)  Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 17 CO2(g)  +  H2O(g)

Biết năng lượng liên kết trong các hợp chất cho trong bảng sau:

Liên kếtPhân tửEb (kJ/mol)Liên kếtPhân tửEb (kJ/mol)
C – CC4H10346C = OCO2799
C – HC4H10418O – HH2O467
O = OO2495   

   A. +2356,5 kJ.                                                             B. -2356,5 kJ.

   C. +2626,5 kJ.                                                             D. -2626,5 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?

   A. Sự oxi hóa là sự nhường electron làm tăng số oxi hóa.

   B. Trong quá trình oxi hóa, chất khử là chất nhận electron.

   C. Sự khử là sự nhận electron làm giảm số oxi hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   D. Trong phản ứng oxi hóa – khử, sự oxi hóa và sự khử luôn xảy đồng thời.

B-TỰ LUẬN (7 điểm )

Câu 13 (2,5 điểm): Cân bằng các phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng electron, xác định rõ chất khử, chất oxi hoá, quá trình khử, quá trình oxi hoá

  1. Fe +  H2SO4 đặc, nóng  à   Fe2(SO4)3  +  SO2   +  H2
  2. C  +  HNO3 đặc  à   CO2  +  NO2  +  H2
  3. KMnO4   +   HCl  → KCl   +  MnCl2  +  Cl2   +  H2
  4. KOH  +  Cl2  à  KClO3  +  KCl   +  H2
  5. Zn  +   HNO3  → Zn(NO3)2  +  NO  +  N2O  +  H2O  biết  tỉ lệ thể tích 2 khí  NO  :  N2O  = 3:2

 Câu 14 (2 điểm): Hòa tan hoàn toàn 12 gam muối FeSO4.7H2O không nguyên chất trong nước thành 200 ml dung dịch. Lấy 20 ml dung dịch đó thêm dung dịch H2SO4 loãng rồi tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch KMnO4 0,03M. Thể tích dung dịch KMnO4 đã dùng là 25 ml. Phản ứng hóa học xảy ra: FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 à Fe2(SO4)3    +    K2SO4   + MnSO4    + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Xác định chất khử, chất oxi hóa và cân bằng phản ứng hóa học trên

b. Tính độ tinh khiết của muối FeSO4

Câu 15 (1,5 điểm): Trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu, các ankan thường được loại bỏ hydrogen trong các phản ứng dehydro hóa để tao ra những sản phẩm hydrocacbon không no có nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Hãy tính biến thiên anthalpy chuẩn của phản ứng sau dựa vào năng lượng liên kết.

6CH4 → C6H6 (1,3,5- cyclohexatriene) + 9H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho biết công thức cấu tạo 1,3,5- cyclohexatriene như sau:

Diagram, schematic
Description automatically generated

Câu 16 (1 điểm): Một hộ gia đình mua than đá làm nhiên liệu đun nấu và trung bình mỗi ngày dùng hết 1,8 kg than. Giả thiết loại than đá trên chứa 90% carbon và 1,2% sulfur về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ.

Cho các phản ứng: Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 18

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THCS THPT Nguyễn Tất Thành 19

Nhiệt lượng cung cấp cho hộ gia đình từ quá trình đốt than trong một ngày tương đương bao nhiêu số điện (1 số điện = 1 kWh = 3600 kJ)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *