dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 chương 4 5 đề số 2

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 chương 4 5 đề số 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ SỐ 02 – ÔN THI GIỮA KÌ II – HÓA 10

KIẾN THỨC : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ & NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

Nhận biết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Năng lượng hóa học của một số phản ứng được ghi ở các sơ đồ dưới, sơ đồ nào biểu thị phản ứng có < 0 ?

        A.                                                                                                            B.

        C.                                                                                                            D.                                                  

Câu 2:  Cho quá trình , đây là quá trình

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. oxi hóa.                                   B. khử.                                         C. nhận proton.                        D. tự oxi hóa – khử.

Câu 3: Cho hai phương trình nhiệt hóa học sau:

                                                                C(s) + H2O(g) t CO(g) + H2(g)                   = +131,25 kJ  (1)

                                                                CuSO4 (aq) + Zn(s) ZnSO4(aq) + Cu(s)    = -231,04 kJ    (2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        Trong hai phản ứng trên, phản ứng nào là thu nhiệt, phản ứng nào là tỏa nhiệt?

        A. Phản ứng (1) tỏa nhiệt và phản ứng (2) thu nhiệt.

        B. Cả 2 phản ứng đều tỏa nhiệt.                                               

        C. Cả 2 phản ứng đều thu nhiệt.                                               

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        D. Phản ứng (1) thu nhiệt và phản ứng (2) tỏa nhiệt.

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

        A. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag                                          B. NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

        C. 4Al + 3O2 → 2Al2O3                                                                    D. CH4 → C + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Phản ứng (quá trình) nào sau đây là phản ứng (quá trình) thu nhiệt?

        A. Nước hoá rắn.                                                                             B. Quá trình chạy của con người.    

        C. Khi CH4 đốt ở trong lò.                                                            D. Hoà tan KBr vào nước làm cho nước trở nên lạnh.

Câu 6: Nhiệt suất thường được chọn ở điều kiện chuẩn là ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. 20oC.                                        B. 25oC.                                        C. 24oC.                                        D. 22oC.

Câu 7:  Trong phản ứng Cl2 + Ca(OH)2  CaOCl2 + H2O. Khẳng định nào sau đây về Chlorine là đúng

        A. Là chất khử                                                                                  B. Là chất oxi hóa                                                   

        C. Là chất oxi hóa – chất khử                                                     D. Không thể hiện tính oxi hóa – Khử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Enthalpy tạo thành chuẩn (nhiệt tạo thành chuẩn) có kí hiệu là :

        A. .                                   B. .                                   C. .                                           D. .

Câu 9:  Chất oxy hoá còn gọi là chất

        A. chất bị khử                           B. chất bị oxy hoá                   C. Chất có tính khử                 D. chất đi khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Trong phản ứng thu nhiệt, sự so sánh nào sau đây đúng về  và ?

        A. .                                             B. .    

        C. .                                             D. .

Câu 11: Số oxi hóa của nguyên tử S trong hợp chất SO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. +2.                                            B. +4.                                            C. +6.                                             D. -1.

Câu 12: Khi tham gia các phản ứng đốt cháy nhiên liệu, oxygen đóng vai trò là

        A. chất khử.                               B. chất oxi hóa.                         C. acid.                                         D. base.

Thông hiểu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: Nối mỗi nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp:

Cột ACột B
a) Trong phản ứng thu nhiệt, dấu của dương vì b) Trong phản ứng tỏa nhiệt có sự c) Trong phản ứng tỏa nhiệt, có dấu âm vì d) Trong phản ứng thu nhiệt có sự                                                       1. giải phóng năng lượng 2. hấp thụ năng lượng. 3. năng lượng của hệ chất phản ứng lớn hơn năng lượng của hệ chất sản phẩm. 4. năng lượng của hệ chất phản ứng nhỏ hơn năng lượng của hệ chất sản phẩm.          

        A. a ghép với 4, b ghép với 4, c ghép với 1 và d ghép với 3.

        B. a ghép với 4, b ghép với 1, c ghép với 3 và d ghép với 2.

        C. a ghép với 4, b ghép với 3, c ghép với 1 và d ghép với 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        D. a ghép với 1, b ghép với 4, c ghép với 2 và d ghép với 3.

Câu 14:  Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

        A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.                                               B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

        C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.                                            D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Cho phản ứng:

2ZnS (s) + 3O2 (g)  2CO2 (g) + 4H2O (l)        = -285,66 kJ

        Xác định giá trị của   khi lấy gấp 3 lần khối lượng của các chất phản ứng.

        A. –571,32 kJ.                           B. –856,98 kJ.                           C. –285,66 kJ.                            D. –1142,64 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16: Trong phản ứng tạo thành calcium chloride từ đơn chất:

Ca + Cl2  CaCl2

        Kết luận nào sau đây đúng?

        A. Mỗi nguyên tử calcium nhận 2e.                                         B. mỗi nguyên tử chlorine nhận 2e.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        C. Mỗi phân tử chlorine nhường 2e.                                       D. Mỗi nguyên tử calcium nhường 2e.

Câu 17: Trong các chất sau, chất nào bền nhất về nhiệt ở điều kiện chuẩn ? Biết nhiệt tạo thành chuẩn của HCl(g) bằng -92,31 kJ.mol-1.

        A. O2(g)                                       B. N2(g)                                       C. Ca(s)                                        D. HCl(g)

Câu 18: Methane là thành phần chính của khí thiên nhiên. Xét phản ứng đốt cháy methane:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                                                CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)            = – 890,3 kJ

        Biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO2(g) và H2O(l) tương ứng là –393,5  –285,8 kJ/mol. Nhiệt tạo thành chuẩn của khí methane là

        A.  (CH4 (g)) = –74,8 kJ/mol.                                     B.  (CH4 (g)) = +748 kJ/mol

        C.  (CH4 (g)) = –748 kJ/mol                                       D.  (CH4 (g)) = +74,8 kJ/mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19:  Cho phương trình hóa học: aAl + b H2SO4 → c Al2(SO4)3 + d SO2 + e H2O

        Tỉ lệ a: b là

        A. 1: 1.                                          B. 2: 3.                                          C. 1: 3.                                          D. 1: 2.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hoá học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25oC.

        B. Nhiệt (toả ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.

        C. Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng thu nhiệt.

        D. Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 21: Ở điều kiện chuẩn, cần phải cung cấp 26,48 kJ nhiệt lượng cho quá trình ½ mol H2 (thể khí) phản ứng với ½ mol I2 (thể rắn) để thu được 1 mol HI (thể khí). Ta nói enthakpy tạo thành của HI khí  ở điều kiện chuẩn là 26,48 kJ mol-1. Phản ứng trên được biểu diễn như sau:

H2(g) + I2(g)  HI(g)              

        Ở cùng điều kiện phản ứng, nếu thu được 3 mol HI thì lượng nhiệt cần thu vào là bao nhiêu kJ?

        A. 26,48 kJ.                                B. 52,96 kJ.                                C. 79,44 kJ.                                 D. 794,4 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam một kim loại M trong dung dịch HNO3 ta thu được 9,916 L NO (ở 25oC và 1 bar). Kim loại M là

        A.  Zn = 65.                                 B. Fe = 56.                                  C. Mg = 24.                                 D. Cu = 64.

Câu 23:  Cho sơ đồ phản ứng sau:

S SO2 SO3 H2SO4 SO2 S H2S

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà sulfur đóng vai trò chất oxi hóa là

        A. 3.                                               B. 2.                                               C. 4.                                               D. 1.

Câu 24:  Cho phương trình hóa học (a, b, c, d, e, g là các hệ số nguyên tối giản).

aKMnO4 + bHCl cKCl + dMnCl2 + eCl2 + gH2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        Tỉ lệ b: e là

        A. 8: 1                                           B. 16: 5                                        C. 8: 3                                           D. 12: 5

Vận dụng

Câu 25: Cho giá trị trung bình của các năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Liên kếtC – HC – CC = C
Eb (kJ/mol)418346612

        Biến thiên enthalpy của phản ứng C3H8(g) → CH4(g) + C2H4(g) có giá trị là

        A. +103 kJ.                                 B. – 103 kJ.                                C. +80 kJ.                                    D. – 80 kJ.

Câu 26 : Cho các phát biểu sau :

        (1) Phản ứng phân huỷ Fe(OH)3(s) không cần cung cấp nhiệt độ liên tục.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        (2) Số oxi hóa của hydrogen trong các hydride kim loại bằng +1.

        (3) Trộn potassium chloride (KCl) vào nước là quá trình thu nhiệt.

        (4) Phản ứng của Fe(OH)2 với dung dịch HNO3 loãng không có sự thay đổi số oxi hóa của Fe.

        (5) Để giữ ấm cơ thể, trước khi lặn, người ta thường uống nước mắm cốt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        Số phát biểu đúng là

        A. 2.                                               B. 3.                                               C. 5.                                               D. 4.

Câu 27:  Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

        Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      A. 46x – 18y                                B. 13x – 9y.                                  C. 45x – 18y.                              D. 23x – 9y.

Vận dụng cao

Câu 28: Ở điều kiện chuẩn, cần phải đốt cháy hoàn toàn thể tích V L (lít) acetylene C2H2(g) để cung cấp nhiệt cho phản ứng tạo 1 mol Na2CO3(s) bằng cách nung NaHCO3(s). Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%.

Bảng Enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
ChấtChấtChất
Na2CO3(s)–1 130,70NaHCO3(s)–950,80CO2(g)–393,50
C2H2(g)227,40H2O(l)–285,84O2(g)Đoán xem

        Giá trị của V là ?

        A. 0,7437.                                   B. 0,37185.                                 C. 1,7343.                                    D. 1,4874.

II/ TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 29: Xét các phản ứng hoá học xảy ra trong các quá trình sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        (a) Luyện gang từ quặng hematite đỏ:

        (1)                                  (2)

        (b) Luyện kẽm từ quặng blend:

        (3)                                     (4)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        (c) Sản xuất xút, chlorine từ dung dịch muối ăn:

        (5)

        (d) Đốt cháy ethanol có trong xăng E5:  (6)

        Hãy chỉ ra các phản ứng oxi hoá – khử, chất oxi hóa, chất khử trong các phản ứng đó ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: Xét quá trình đốt cháy khí propane C3H8(g):

                                                                C3H8(g) + 5O2(g 3CO2(g) + 4H2O(g)

        a) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng dựa vào bảng nhiệt tạo thành của hợp chất và dựa vào dựa vào bảng năng lượng liên kết.

        Biết nhiệt tạo thành của C3H8(g); CO2(g) và H2O(g) lần lượt là : –105,00; –393,50 và –241,82 kJ/mol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        Biết EC-H = 418 kJ/mol; EC-C = 346 kJ/mol;  EO=O = 494 kJ/mol; EC=O = 732 kJ/mol và EO-H = 459 kJ/mol.

        b) So sánh hai giá trị đó và nếu có sự khác biệt, hãy giải thích tại sao lại có sự khác biệt đó ?

Câu 31: Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Theo luật định, hàm lượng ethanol trong máu người lái xe không vượt quá 0,02% theo khối lượng. Để xác định hàm lượng ethanol trong máu của người lái xe cần chuẩn độ ethanol bằng K2Cr2O7 trong môi trường acid. Khi đó Cr+6 bị khử thành Cr+3, ethanol (C2H5OH) bị oxi hóa thành acetaldehyde (CH3CHO).

        (a) Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        (b) Khi chuẩn độ 25 gam huyết tương máu của một lái xe cần dùng 20 ml dung dịch K2Cr2O6 0,01M. Người lái xe đó có vi phạm luật không? Tại sao?

        Giả sử rằng trong thí nghiệm trên chỉ có ethanol tác dụng với K2Cr2O7.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *