Tiến trình dạy học của một bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thường gồm các hoạt động nào?

Tiến trình dạy học của một bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thường gồm các hoạt động nào?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Trả lời: Tiến trình dạy học của một bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thường gồm các hoạt động sau

I. Mục tiêu

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

1. Năng lực hoá học:

a. Nhận thức hoá học:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học  

c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

2. Năng lực chung:

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

– Năng lực tự chủ và tự học:

– Năng lực giao tiếp và hợp tác:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Năng lực tin học:

3. Về phẩm chất:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

  + Dụng cụ:

  + Hóa chất:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

2. Học sinh

III. Tiến trình dạy học

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu

a) Mục tiêu:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

b) Nội dung:

c) Sản phẩm

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.

a) Mục tiêu:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

b) Nội dung:

c) Sản phẩm

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Có thể chia thành các hoạt động nhỏ hơn 2.1, 2.2, 2.3…

3. Hoạt động 3: Luyện tập

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

a) Mục tiêu:

b) Nội dung:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

c) Sản phẩm

4. Hoạt động 4: Vận dụng

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

a) Mục tiêu:

b) Nội dung:

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

c) Sản phẩm

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment