Tìm số số hạng của dãy số lớp 4-5

Cách tìm số số hạng của dãy số

  • số số hạng = số khoảng cách + 1
  • số số hạng = (Số hạng đầu – Số hạng cuối ) : khoảng cách + 1
  • số hạng thứ n = (n – 1) x Khoảng cách + Số đầu.

Mời các em xem thêm Chuyên đề các dạng toán về dãy số toán lớp 4

Săn SALE Shopee ngay thôi

Bài tập tìm số số hạng của dãy số

Bài 1. Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp kể từ:

a) 1 dến 1945?

b) 187 đến 718?

c) 1000 đến 2000?

Bài 2. Có bao nhiêu số tự nhiên là:

Săn SALE Shopee ngay thôi

a) Các số chẵn liên tiếp có hai chữ số?

b) Các số lẻ liên tiếp có ba chữ số?

c) Các số lẻ từ 1 đến 2001?

Bài 3. Dãy số sau đây có bao nhiêu số hạng:

a) 1, 2, 3, 4, …, 98, 99, 100, 99, 98, …,4, 3, 2, 1?

Săn SALE Shopee ngay thôi

b) 1, 3, 5, 7, …, 95, 97, 99, 100, 98, …, 8, 6, 4, 2 ?

Bài 4. Cho dãy số 298, 295, 292, …, 7, 4, 1. Hỏi dãy này có bao nhiêu số hạng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *