dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Từ khóa and trong Python để làm gì?

Từ khóa and trong Python dùng để thực hiện phép và giữa hai biểu thức bool.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ khóa and trong Python để làm gì?

Trong Python, từ khóa and được sử dụng để thực hiện phép và giữa hai biểu thức bool. Khi hai biểu thức cùng đúng, kết quả của phép và sẽ là đúng. Nếu một trong hai biểu thức sai, kết quả sẽ là sai.

Ví dụ, các câu lệnh sau sẽ trả về kết quả đúng:

print(True and True)
print(1 < 2 and 2 < 3)
print("Hello" == "Hello" and "World" == "World")

Còn các câu lệnh sau sẽ trả về kết quả sai:

print(True and False)
print(1 > 2 and 2 < 3)
print("Hello" == "Hello" and "World" == "world")

Chú ý rằng các biểu thức sau and sẽ không được thực hiện nếu biểu thức trước and đã sai. Điều này có thể được sử dụng để kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện một khối câu lệnh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *