Cho các phát biểu sau: Glyxin phản ứng được với dung dịch NaOH

Cho các phát biểu sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Glyxin phản ứng được với dung dịch NaOH.

(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol.

(c) Etanol phản ứng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(d) Đồng trùng hợp axit ađipic với hexametylendiamin thu được tơ nilon-6,6.

(e) Đun nóng tristearin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                   B. 4.                                   C. 2.                                   D. 5.

Bao gồm: a, e.

(b) Sai vì khử glucozơ bằng H2 thu được sobitol.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(c) Sai vì etanol (C2H5OH) không phản ứng được với Cu(OH)2.

(d) Sai vì phải trùng ngưng không phải trùng hợp.

Đây là 1 câu trong mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *