Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:

                                 (1) E + NaOH ⟶ X + Y

                                 (2) F + NaOH ⟶ X + H2O

                                 (3) X + HCl ⟶ Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:

     (a) Chất X có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hiđro.

     (b) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.

     (c) Trong công nghiệp, chất Y được điều chế trực tiếp từ etilen.

     (d) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

     (e) 1 mol chất z tác dụng với Na dư thu được tối đa 1 mol khí H2.

     Số phát biểu đúng là

     A. 4.                      B. 3.                                   C. 5.                                   D. 2.

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH 1

C2

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH 2

Đây là một câu trong đề thi minh họa năm 2023 của bộ giáo dục

Mời các thầy cô và các em xem đầy đủ cả đề tại đây

Giải chi tiết đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

Hoặc xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *