dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ TOÁN LỚP 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ LỚP 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phần I: Trắc nghiệm  (7 điểm)

 Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng  

Câu 1: (0,5 điểm – M1) Trong phép tính  15 : 3 = 5; số 15 gọi là:  

A. Số bị chia         B. Số chia C. Số bị trừ D. Thương

Câu 2: (0,5 điểm – M1) Số lớn nhất có 3 chữ số là:  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 999 B. 998 C. 989 D. 899

Câu 3: (0,5 điểm – M1) Số gồm 3 trăm và 8 đơn vị, viết là:  

A. 83 B. 38 C. 308 D. 380

Câu 4: (0,5 điểm – M1) Kết quả phép tính 647 – 24 là:  

A.613 B. 623 C. 523 D. 513

Câu 5: (0,5 điểm – M1) Trong phép nhân có các thừa số là 3 và 8 thì tích là:  

A. 11 B. 32 C. 38 D. 24

Câu 6: (0,5 điểm – M1) Cho các số: 495; 594; 549; 459. Trong các số đã cho, số nhỏ nhất là:  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 495 B. 459 C. 549 D. 594

Câu 7: (0,5 điểm – M1) 1m = ……………….            

Kết quả thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 100 dm B. 1000km C. 1000 mm D.1000

Câu 8: (0,5 điểm – M1) Mai tập đàn lúc 20 giờ, vậy Mai tập đàn vào buổi nào?  

A. Sáng B. Trưa C. Chiều D. Tối

Câu 9:  (0,5 điểm – M1) Chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau, lấy một phần được ……………….. hình tròn.  

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 1/2 C. 1/4
B. 1/3 D. 1/5

Câu 10:  (0,5 điểm – M1) Tìm x, biết x : 5 = 5. Kết quả là:

A. x = 0                  B. x = 25 C. x = 10 D. x = 1

Câu 11:  (1 điểm – M2) Hình vẽ bên có:  

A. 3 hình tam giác
B. 5 hình tam giác
C. 6 hình tam giác
D. 7 hình tam giác

Câu 12: (1điểm – M3) Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 10cm, 7cm, 12cm và 20cm thì chu vi hình tứ giác đó là:  

A. 49   B. 49 cm C. 49 dm D. 59 cm

Phần II: Tự luận (3 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 13: (1 điểm – M2) Tính:  

4 x 6 + 413 =    ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………….. b) 25 : 5 x 7 =    …………………. ………………….. ………………….. ………………….. …………………..

Câu 14: (1 điểm – M3) Có 30 l dầu rót vào các can, mỗi can 5 l. Hỏi có mấy can dầu?  

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: (1 điểm – M4) Đoạn dây thứ nhất dài 65cm và dài hơn đoạn dây thứ hai 2dm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu xen-ti-mét?  

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *