dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 chương 4 5 đề số 1

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 chương 4 5 đề số 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ SỐ 01 – ÔN THI GIỮA KÌ II – HÓA 10

KIẾN THỨC : PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ & NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

Nhận biết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1:  Số oxi hóa của đơn chất luôn bằng

        A. 0                                                B. +1                                             C. -2                                               D. -1.

Câu 2: Phản ứng thu nhiệt có :

        A. .                                   B. .                                  C. .                                  D. .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

        A.                                                               B.

        C.                                                   D.

Câu 4: Cho phương trình nhiệt hoá học của phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                                                2H2(g) + O2 (g) → 2H2O (l)    = – 571,68 kJ

        Phản ứng trên là phản ứng

        A. thu nhiệt và hấp thu 571,68 kJ nhiệt.                               B. không có sự thay đổi năng lượng.

        C. toả nhiệt và giải phóng 571,68 kJ nhiệt.                          D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh. 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5: Trong phản ứng hoá học: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2, chất oxi hoá là

        A. H2O.                                         B. NaOH.                                     C. Na.                                            D. H2

Câu 6: Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt?

        A. Phản ứng nhiệt phân muối KNO3.                                      B. Phản ứng phân hủy khí NH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        C. Phản ứng oxi hoá glucose trong cơ thể.                           D. Phản ứng hoà tan NH4Cl trong nước.

Câu 7: Nguyên tố Floruine có thể có những số oxi hóa là -1 và 0. Vậy phân tử F2 thể hiện tính chất nào sau đây ?

        A. tính oxi hóa.                                                                                 B. tính khử.                               

        C. vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.                                 D. Cho proton.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Áp suất đối với chất khí ở điều kiện chuẩn là ?

        A. 1 bar.                                       B. 1 atm.                                      C. 760 mmHg.                          D. 1 Pa.

Câu 9:  Cho quá trình , đây là quá trình

        A. oxi hóa.                                   B. khử.                                         C. nhận proton.                        D. tự oxi hóa – khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Cho các chất sau, chất nào có nhiệt tạo thành chuẩn bằng 0 ?

        A. CO2(g).                                    B. Na2O(g).                                 C. O2(g).                                       D. H2O(l)

Câu 11: Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự nhường và nhận

        A. electron.                                B. neutron.                                 C. proton.                                    D. cation.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12: Định nghĩa nào sau đây về biến thiên enthalpy là chính xác nhất ?

        A. Chính là nhiệt lượng tỏa ra của phản ứng được xác định ở điều kiện chuẩn.                       

        B. Chính là nhiệt lượng thu vào của phản ứng được xác định ở điều kiện chuẩn.

        C. Chính là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng được xác định ở điều kiện tiêu chuẩn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        D. Chính là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng được xác định ở điều kiện chuẩn.

Thông hiểu

Câu 13: Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu không đúng?

        (1) Trong phòng thí nghiệm, có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc toả nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của phản ứng bằng một nhiệt kế.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        (2) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng thu nhiệt.

        (3) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng toả nhiệt.

        (4) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng toả nhiệt.

        (5) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng thu nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. 2.                                               B. 4.                                               C. 3.                                               D. 5.

Câu 14:  Cho phương trình hoá học: Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + H2O

        Tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) của phản ứng là

        A. 18                                             B. 20                                             C. 19                                              D. 17

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15: Dựa vào phương trình nhiệt hoá học của phản ứng sau:

                                                                N2 (g) + 3H2(g) → 2NH3 (g)       =  – 91,8 kJ

        Giá trị   của phản ứng: 2NH3 (g) → N2 (g) + 3H2(g)  là

        A. -45,9 kJ.                                 B. +45,9 kJ.                                C. – 91,8 kJ                                 D. +91,8 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16:  Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì 2 phân tử CuFeS2 sẽ

        A. nhường 22 electron.                                                                B. nhận 22 electron.

        C. nhường 26 electron.                                                                 D. nhường 24 electron.

Câu 17: Phương trình hóa học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của NO(g)?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                                                (1)

                                                                (2)                                                          

                                                                (3)

                                                                (4)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. (4).                                           B. (3).                                           C. (3).                                           D. (1)

Câu 18: Cho phương trình hoá học của phản ứng:

C2H4 (g) + H₂O (l) → C2H5OH (I)

        Biết nhiệt tạo thành chuẩn của các chất trên cho ở bảng sau đây :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
ChấtChấtChất
C2H4(g)+52,47H2O(l)–285,84C2H5OH(l)–277,63

        Biến thiên enthalpy của phản ứng theo nhiệt tạo thành chuẩn của các chất trên là :

        A.                                                                  B.         

        C.                                                                  D.

Câu 19 : Phát biểu nào sau đây không đúng ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. Chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa là chất vừa tăng vừa giảm số oxi hóa. 

        B. Số oxi hóa của Fe trong phân tử Fe3O4 bằng +8/3.

        C. Trong hầu hết phản ứng hóa học, khí hydrogen H2 đều thể hiện tính khử.            

        D. Phản ứng gỉ sắt trong đời sống không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 20: Làm các thí nghiệm tương tự nhau: Cho 0,05 mol mỗi kim loại Mg, Zn, Fe vào ba bình đựng 100 mL dung dịch CuSO4 0,5 M. Nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mỗi bình lần lượt là ∆T1,  ∆T2,  ∆T3. Sự sắp xếp nào sau đây là đúng?

        A. ∆T1 < ∆T2 < ∆T3.                                                                         B. ∆T3 < ∆T1 <  ∆T2

        C. ∆T2 < ∆T3 < ∆T1.                                                                         D. ∆T3 < ∆T2 < ∆T1

Câu 21:  Cho phản ứng hoá học:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        Tỉ lệ giữa số nguyên tử chlorine đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử chlorine đóng vai trò chất khử trong phương trình hoá học của phản ứng đã cho tương ứng là

        A. 1:5.                                           B. 5:1.                                           C. 1:3.                                           D. 3:1.

Câu 22: Thực hiện các phản ứng hóa học sau:

        (a)                                                                   (b)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        (c)                                                                    (d)

        Số phản ứng sulfur đóng vai trò chất oxi hóa là

        A. 4.                                               B. 2.                                               C. 3.                                               D. 1.

Câu 23: Phản ứng tổng hợp ammonia:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g)       = -92 kJ.

        Biết năng lượng liên kết (kJ/mol) của N ≡ N và H – H lần lượt là 946 và 436. Năng lượng liên kết của N – H trong ammonia là

        A. 391 kJ/mol.                         B. 361 kJ/mol.                         C. 245 kJ/mol.                          D. 490 kJ/mol

Câu 24: Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. 0,02                                          B. 0,16                                          C. 0,10                                          D. 0,05

Vận dụng

Câu 25: Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng sự thay đổi nhiệt độ khi dung dịch hydrochloric acid được cho vào dung dịch sodium hydroxide tới dư?

        A.                                                                                                            B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        C.                                                                                                            D.

Câu 26 : Cho các phát biểu sau :

        (1) Nhỏ sulfuric acid đặc (H2SO4 đặc) vào đường saccarose (C12H22O11) có

        (2) Số oxi hóa của nitrogen trong ion NH4+ bằng +5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        (3) Phản ứng toả nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.            

        (4) Sự oxi hóa là sự nhường electron.

      (5) Phản ứng khi CO khử FeO ở nhiệt độ phòng có thể tự diễn ra.

        Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. 2.                                               B. 3.                                               C. 5.                                               D. 4.

Câu 27:  Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

        Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

        A. 3/14.                                       B. 4/7.                                          C. 1/7.                                          D. 3/7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng cao

Câu 28: Glucose là một loại monosaccarit với công thức phân tử C6H12O6 được tạo ra bởi thực vật và hầu hết các loại tảo trong quá trình quang hợp từ nước và CO2, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Dung dịch glucose 5% (D = 1,1 g/mL) là dung dịch đường tiêm tĩnh mạch, là loại thuốc thiết yếu, quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và hệ thống y tế cơ bản. Phương trình nhiệt hoá học của phản ứng oxi hoá glucose:

        C6H12O6(s)  + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l)  = – 2 803,0 kJ

        Tính năng lượng tối đa khi một người bệnh được truyền 1 chai 500 mL dung dịch glucose 5%. 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        A. 428,23 kJ.                              B. 842,23 kJ.                             

        C. 284,23 kJ.                              D. 482,23 kJ.

II/ TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 29: Viết các quá trình nhường hay nhận electron của các biến đổi trong các dãy sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 30: Cho phương trình nhiệt hoá học sau:

Zn(s) +CuSO4 (aq)  ZnSO4(aq) + Cu(s)   = -231,04 kJ

        a) Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng.

        b) Tính lượng nhiệt toả ra khi dùng 13 g Zn phản ứng vừa đủ với dung dịch CuSO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31: Nitric acid (HNO3) là hợp chất vô cơ, trong tự nhiên được hình thành trong những cơn mưa giông kèm sấm chớp. Nitric acid là một acid độc, ăn mòn và dễ gây cháy, là một trong những tác nhân gây ra mưa acid.

        Thực hiện thí nghiệm xác định công thức của một oxide của kim loại sắt bằng nitric acid đặc, nóng thu được 2,479 lít (đkc) khí màu nâu là nitrogen dioxide. Phần dung dịch đem cô cạn thu được 72,6 gam Fe(NO3)3. Giả sử phản ứng không tạo thành các sản phẩm khác (biết 1 mol khí chiếm 24,79 lít đo ở đkc 25oC, 1bar).

        a) Viết phản ứng và cân bằng bằng phương pháp thăng bằng electron.

        b) Xác định công thức của iron oxide.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *