dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  1. Phần trắc nghiệm : (7 điểm)

Câu 1:   Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa – khử là?

    A.  Có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tử;

    B.  Có xuất hiện sản phẩm là chất kết tủa.

    C.  Có xuất hiện hiện sản phẩm là chất khí;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    D.  Có sự thay đổi trạng thái của chất phản ứng;

Câu 2:   Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất oxi hóa là chất

    A.  nhường electron.                       B.  nhận proton.

    C.  nhận electron.                           D.  nhường proton.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3:    Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết khi các chất ở trạng thái nào?

    A.  Cả 3 trạng thái trên.                                          B.  Chất rắn;

    C.  Chất khí;                                                             D.  Chất lỏng;

Câu 4:      Phản ứng sau thuộc loại phản ứng nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                   C2H4(g)+H2→C2H6(g)          =−137,0kJ

    A.  Phản ứng tỏa nhiệt;                                           B.  Phản ứng thu nhiệt;

    C.  Không thuộc loại nào.                                      D.  Vừa thu nhiệt, vừa tỏa nhiệt;

Câu 5:   Trong phản ứng hóa học: 2K + 2H2O → 2KOH + H2, chất oxi hóa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  K.                             B.  H2O.                             C.  H2.                                D.  KOH.

Câu 6:    Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường?

    A.  Phản ứng giữa Zn và dung dịch H2SO4.

    B.  Phản ứng đốt cháy cồn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C.  Phản ứng giữa H2 và O2 trong hỗn hợp khí.

    D.  Phản ứng nhiệt phân Cu(OH)2.

Câu 7:     Hiện tượng thực tiễn nào sau đây không phải phản ứng oxi hóa – khử?

    A.  Sản xuất acid sunfuric;                                     B.  Sắt bị han gỉ;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C.  Mưa.                                                                    D.  Đốt cháy than trong không khí;

Câu 8:   Trong phản ứng   C + O2 TOP 15 câu Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 có đáp án - Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức (ảnh 1) CO2 . C đóng vai trò là chất?

    A.  Chất sản phẩm        B.  Chất xúc tác                C. Chất khử                       D.  Chất oxi hóa

Câu 9:   Trong hợp chất, số oxi hóa của H thường là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A. +1                              B.  -2.                                 C.  -1                                  D.  +2

Câu 10:   Cho phản ứng:

2ZnS (s) + 3O2 (g) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 12CO2 (g) + 4H2O (l)      Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 2 = -285,66 kJ

      Xác định giá trị của Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 2 khi lấy gấp 3 lần khối lượng của các chất phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  –1142,64 kJ.           B.  –285,66 kJ.                 C.  –571,32 kJ.                 D.  –856,98 kJ.

Câu 11:    Pha viên sủi vitamin C vào nước, khi viên sủi tan, thấy nước trong cốc mát hơn, đó là do

    A.  xảy ra phản ứng tỏa nhiệt.                                B.  xảy ra phản ứng thu nhiệt.

    C.  xảy ra phản ứng trung hòa.                              D.  xảy ra phản ứng oxi hóa – khử.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12:   Số oxi hóa của N trong phân tử KNO3 là

    A.   –2.                           B.  +4.                                C.  +2.                                D.  +5.

Câu 13:    Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng có sự nhường và nhận

    A.  cation.                     B.  proton.                         C.  neutron.                       D.  electron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14:    Biến thiên enthalpy chuẩn được xác định ở nhiệt độ nào?

    A.  25oC;                       B.  0oC;                              C.  100oC.                         D.  40oC;

Câu 15:   Số oxi hóa của nguyên tử S trong hợp chất SO2

    A.  +2.                            B.  +4.                                C.  -1.                                D.  +6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 16:    Phản ứng xảy ra khi pin được sử dụng trong điện thoại, máy tính, … giải phóng năng lượng dưới dạng

    A.  hóa năng.                 B.  điện năng.                   C.  nhiệt năng.                  D.  cơ năng.

Câu 17:    Dựa vào phương trình nhiệt hoá học của phản ứng sau:

            N2 (g) + 3H2(g) → 2NH3 (g)       Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 2=  – 91,8 kJ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

      Giá trị Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 2 của phản ứng: 2NH3 (g) → N2 (g) + 3H2(g)  là

    A.  – 91,8 kJ                                                             B.  -45,9 kJ.           

    C.  +45,9 kJ.                                                            D.  +91,8 kJ.

Câu 18:   Phản ứng oxi hóa khử nào xảy ra trong câu ca dao sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”

    A.  4Fe + 3O2 TOP 15 câu Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 có đáp án - Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)2 Fe2O.                           B.  CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 .

    C.  N2 + O2 TOP 15 câu Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 có đáp án - Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức (ảnh 1) 2NO                                    D.  C+ O2 TOP 15 câu Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 có đáp án - Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức (ảnh 1) CO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 19:    Enthalpy tạo thành chuẩn (nhiệt tạo thành chuẩn) có kí hiệu là :

    A.  Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 6.                           B.  Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 7.                         C.  Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 8.                              D.  Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 7.

Câu 20:   Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

    A.  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O.                  B.  Fe2O3 + 3CO TOP 15 câu Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 có đáp án - Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức (ảnh 1) 2Fe+ 3CO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C.  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.                         D.  CaO + CO2 → CaCO3.

Câu 21:    Phát biểu nào sau đây là sai?

    A.  Số oxi hóa của O thường là -2;

    B.  Số oxi hóa của H thường là +1;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C.  Số oxi hóa của kim loại kiềm thổ nhóm IIA là +2.

    D.  Số oxi hóa của kim loại kiềm nhóm IA là -1;

Câu 22:   Trong phản ứng hóa học: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2, mỗi nguyên tử Zn đã

    A.  nhường 2 electron.                                            B.  nhận 1 electron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C.  nhường 1 electron.                                            D.  nhận 2 electron.

Câu 23:   Số oxi hóa của đơn chất luôn bằng

    A.  -1.                             B.  -2                                  C.  +1                                 D.  0

Câu 24:   Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng ở một điều kiện xác định được gọi là gì?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  Nhiệt lượng tỏa ra;                                            B.  Biến thiên năng lượng.

    C.  Biến thiên enthalpy;                                         D.  Nhiệt lượng thu vào;

Câu 25:    Phản ứng thu nhiệt có :

    A. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 10.                      B. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 11.                         C. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 11.                         D. Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 13.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26:   Cho sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 14

Phương trình nhiệt hóa học ứng với phản ứng trên là

    A.  Cl2O(g) + 3F2O(g) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 15 2ClF3(g) + 2O2(g); Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 16= ‒ 394,10 kJ.

    B.  Cl2O(g) + 3F2O(g) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 15 2ClF3(g) + 2O2(g); Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 16= + 394,10 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C.  2ClF3(g) + 2O2(g) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 15 Cl2O(g) + 3F2O(g); Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 16= ‒ 394,10 kJ.

    D.  2ClF3(g) + 2O2(g) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 15 Cl2O(g) + 3F2O(g); Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 16= + 394,10 kJ.

Câu 27:    Cho các phương trình nhiệt hóa học sau đây:

(1) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 23;                ∆H1 = -75,7 kJ/mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 24;             ∆H2 = -393,5 kJ/mol;

(3) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 25;                    ∆H3 = -46,2 kJ/mol

(4) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 26;                           ∆H4 = 498,3 kJ/mol

Số quá trình tỏa nhiệt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    A.  4.                              B.  2.                                  C.  3.                                  D.  1.

Câu 28:   Phản ứng tỏa nhiệt là

    A.  phản ứng trong đó có sự trao đổi electron.

    B.  phản ứng tỏa năng lượng dưới dạng nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    C.  phản ứng trong đó có tạo thành chất khí hoặc kết tủa.

    D.  phản ứng thu năng lượng dưới dạng nhiệt.

   II. Phần tự luận : (3 điểm)

Câu 29: (1 điểm) Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O

Câu 30: (1 điểm) Dựa vào giá trị enthalpy tạo thành ở bảng:

Hợp chấtCS2(l)CO2(g)SO2(g)
Năng lượng (kJ/mol)+87,90-393,5-296,80

Tính giá trị Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 16của các phản ứng sau:

CS2(l) + 3O2(g) Đề thi giữa học kì 2 môn hóa lớp 10 THPT Tủa Chùa Điện Biên năm 2022 2023 16 CO2(g) + 2SO2(g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 31: Nitric acid (HNO3) là hợp chất vô cơ, trong tự nhiên được hình thành trong những cơn mưa giông kèm sấm chớp. Nitric acid là một acid độc, ăn mòn và dễ gây cháy, là một trong những tác nhân gây ra mưa acid.

      Thực hiện thí nghiệm xác định công thức của một oxide của kim loại sắt ( FexOY ) bằng nitric acid đặc, nóng thu được 2,479 lít (đkc) khí màu nâu là nitrogen dioxide (NO2) . Phần dung dịch đem cô cạn thu được 72,6 gam Fe(NO3)3. Giả sử phản ứng không tạo thành các sản phẩm khác (biết 1 mol khí chiếm 24,79 lít đo ở đkc 25oC, 1bar).

      a) Viết phản ứng và cân bằng bằng phương pháp thăng bằng electron.

      b) Xác định công thức của iron oxide.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Cho M của các nguyên tố : Fe = 56; N =14; O = 16; H =1 )

—— HẾT ——

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Mời các thầy cô và các em xem thêm các đề thi giữa học kì 2 môn hóa của cả 3 khối 10 11 12 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *