dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 1

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Minh Quang Hà Nội năm 2022 2023 đề số 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
TRƯỜNG THPT MINH QUANG TỔ TỰ NHIÊNĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022-2023 Môn thi: Hóa học, Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:………………..………..…………………… Lớp:…………………….

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

H=1; Mn=55; O=16; Cl=35,5; Br=80; I=127; K= 39; Na=23; S=32.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1. Số oxi hóa của carbon trong hợp chất CO là

A. +1                              B. – 1                               C. +2                                    D. – 2

Câu 2. Cho các chất và ion sau: NH3; NO; Ca(NO3)2; ; (NH4)2SO4; N2O3.

Số trường hợp trong đó nitrogen có số oxi hóa –3 là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4                                B. 3                                  C. 2                                    D. 1

Câu 3. Cho các phát biểu sau:

(s) Sự oxi hóa là sự nhường electron hay sự làm tăng số oxi hóa

(b) Trong quá trình oxi hóa, chất khử nhận electron

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Sự khử là sự nhận electron hay là sự làm giảm số oxi hóa

(d) Trong quá trình khử, chất oxi hóa nhường electron

Số phát biểu đúng là

A. 4                                 B. 1                               C. 2                                     D. 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 4. Cho phản ứng sau: 2Fe + 6H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. Vai trò của H2SO4 trong phản ứng là

A. chất khử

B. chất oxi hóa

C. chất tạo môi trường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường phản ứng

Câu 5. Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) Phản ứng đốt cháy hydrogen: 2H2(g) + O2(g)  2H2O(l)

(2) Phản ứng nung vôi: CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) tỏa nhiệt

B. Cả hai phản ứng đều tỏa nhiệt

C. Phản ứng (1) tỏa nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Cả hai phản ứng đều thu nhiệt

Câu 6. Enthalpy tạo thành chuẩn của một chất hóa học được kí hiệu là

A.

B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.

D.

Câu 7. Cho các phát biểu sau:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25oC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Nhiệt (tỏa ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó

(c) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên và phản ứng thu nhiệt

(d) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8. Cho phản ứng sau:

2H2(g) + O2(g)  2H2O(g)      

Enthalpy tạo thành chuẩn của H2O(g) là

A. -241,82 kJ/mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. 241,82 kJ/mol

C. -483,64 kJ/mol

D. 483,64 kJ/mol

Câu 9. Cho giản đồ năng lượng sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phát biểu đúng là

A. Phản ứng cần cung cấp nhiệt liên tục

B. Nhiệt lượng tỏa ra của phản ứng là 1450 kJ

C. Phản ứng thu nhiệt

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Nhiệt lượng thu vào của phản ứng là – 1450 kJ

Câu 10. Cho phản ứng sau: H2(g) + Cl2(g)  2HCl(g). Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là

Biết: Eb (H – H) = 436 kJ/mol, Eb(Cl – Cl) = 243 kJ/mol, Eb (H – Cl) = 432 kJ/mol

A. +158 kJ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. -158 kJ

C. +185 kJ

D. -185 kJ

Câu 11. Khi cho một lượng xác định chất phản ứng vào bình để phản ứng hóa học xảy ra, tốc độ phản ứng sẽ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. không đổi cho đến khi kết thúc

B. tăng dần cho đến khi kết thúc

C. chậm dần cho đến khi kết thúc

D. tuân theo định luật tác dụng khối lượng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12. Cho phản ứng tổng quát sau:

Aa + bB  mM + nN  

Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất A là

A.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.

C.

D.

Câu 13. Cho phản ứng: 2CO(g) + O2(g)  2CO2(g)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào nếu tăng nồng độ CO gấp 3 lần, các chất khác giữ nguyên nồng độ?

A. Tăng gấp 3 lần

B. Tăng gấp 6 lần

C. Tăng gấp 9 lần

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Giảm 3 lần

Câu 14. Với phản ứng có  = 2. Nếu nhiệt độ tăng từ 30oC lên 70oC thì tốc độ phản ứng

A. tăng gấp 4 lần

B. tăng gấp 8 lần

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. giảm 4 lần

D. tăng gấp 16 lần

Câu 15. Hằng số tốc độ phản ứng k

A. phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ chất phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất các chất tham gia phản ứng

C. chỉ phụ thuộc vào nồng độ chất phản ứng

D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất phản ứng

Câu 16. Chất làm tăng tốc độ phản ứng hóa học, nhưng không bị thay đổi về chất và lượng khi kết thúc phản ứng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. chất xúc tác

B. chất ban đầu

C. chất sản phẩm

D. Cả A, B, C đều sai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 17. Hiện tượng nào dưới đây thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng?

A. Thanh củi được chẻ nhỏ hơn thì sẽ cháy nhanh hơn

B. Quạt gió vào bếp than để than cháy nhanh hơn

C. Thức ăn lâu bị ôi thiu hơn khi để trong tủ lạnh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. Các enzyme thúc đẩy các phản ứng sinh hóa trong cơ thể

Câu 18. Thí nghiệm nghiên cứu tốc độ phản ứng giữa kẽm (zinc) với dung dịch hydrochloric acid của hai nhóm học sinh được mô tả bằng hình sau:

Kết quả cho thấy bọt khí thóat ra ở thí nghiệm của nhóm thứ hai mạnh hơn là do

A. nhóm thứ hai dùng acid nhiều hơn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. diện tích bề mặt kẽm bột lớn hơn kẽm miếng

C. nồng độ kẽm bột lớn hơn

D. áp suất tiến hành thí nghiệm nhóm thứ hai cao hơn nhóm thứ nhất

Câu 19. Cho các phát biểu sau về nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Có 7 electron hóa trị

(b) Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì độ âm điện giảm

(c) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì khả năng hút cặp electron liên kết giảm

(d) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử giảm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. 1

Câu 20. Khi phản ứng với các chất khác nhau, nguyên tử halogen có xu hướng nào sau đây?

A. Nhận thêm 1 electron từ nguyên tử khác

B. Góp chung electron hóa trị với nguyên tử nguyên tố khác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Nhường đi 7 electron ở lớp ngoài cùng

D. Cả A và B đều đúng

Câu 21. Đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen là

A. chất khí ở điều kiện thường

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. có tính oxi hóa mạnh

C. vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

D. phản ứng mãnh liệt với nước

Câu 22. Cho phản ứng X2 + 2NaBr(aq)  2NaX(aq) + Br2. X có thể là chất nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cl2

B. I2

C. F2

D. O2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 23. Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

A. 2Fe + 2Cl2  2FeCl3

B. H2 + I2  2HI

C. Cl2 + H2O  HCl + HClO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. F2 + H2O  HF + HFO

Câu 24. Cho các phát biểu sau về ion halide X:

(a) Dùng dung dịch silver nitrate sẽ phân biệt được các ion F, Cl, Br, I

(b) Với sulfuric acid đặc, các ion Cl, Br, I thể hiện tính khử, ion F không thể hiện tính khử

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Tính khử của các ion halide tăng theo dãy: Cl, Br, I

(d) Ion Cl kết hợp ion Ag+ tạo AgCl là chất không tan, màu vàng

Số phát biểu đúng là

A. 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 25. Dung dịch nước của chất nào sau đây được sử dụng để khắc các chi tiết lên thủy tinh?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 26. Hòa tan 0,48 gam magnesium (Mg) trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được thể tích khí H2 ở điều kiện chuẩn là

A. 0,2479 lít

B. 0,4958 lít

C. 0,5678 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. 1,487 lít

Câu 27. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

A. Fe

B. Na

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Ag

D. Al

Câu 28. Hydrogen halide có nhiệt độ sôi cao nhất là

A. HF

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. HCl

C. HBr

D. HI

Phần II. Tự luận (3 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1 (1 điểm): Cho potassium iodide (KI) tác dụng với potassium permanganate (KMnO4) trong dung dịch sulfuric acid (H2SO4), thu được 7,55g manganese(II) sulfate (MnSO4), I2 và K2SO4

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ tính chất khử, chất oxi hóa, quá trình oxi hóa, quá trình khử

b) Tính khối lượng potassium iodide (KI) đã tham gia phản ứng

Câu 2 (1 điểm): Cho một lượng khí Cl2 vừa đủ vào dung dịch chứa 19,92 muối KX (X là một nguyên tố halogen) thu được 8,94 gam một muối duy nhất. Xác định muối KX.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3 (1 điểm): Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau chứa trong các lọ riêng biệt mất nhãn: KCl, NaI, HCl.

ĐÁP ÁN: Phần II. Tự luận

Câu 1: (1 điểm):

  1.                   KI + KMnO4 + H2SO4  I2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Chất khử: KI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chất oxi hóa: KMnO4

Quá trình khử:

Quá trình oxi hóa:

Phương trình hóa học được cân bằng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10KI + 2KMnO4 + 8H2SO4  5I2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 +8 H2O

b) Số mol của manganese(II) sulfate: nMnSO4= 7,55/151 = 0,05 (mol)

Khối lượng potassium iodide đã tham gia phản ứng:

mKI = 0,05.5.166  = 41,5g

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2 (1 điểm):

Cl2 + 2KX  2KCl + X2

nKX = nKCl =  = 0,12 (mol)

MKX =  = 166

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy MX = 166 – 39 = 127 nên KX là KI

Câu 3 (1 điểm): Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.

Sử dụng AgNO3 làm thuốc thử.

– Nếu xuất hiện kết tủa vàng → NaI.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaI + AgNO3 → AgI (↓ vàng) + NaNO3

– Nếu xuất hiện kết tủa trắng → HCl và KCl (nhóm I).

HCl + AgNO3 → AgCl (↓ trắng) + HNO3

KCl + AgNO3 → AgCl (↓ trắng) + KNO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phân biệt nhóm I: dùng Na2CO3.

– Nếu xuất hiện sủi bọt khí → HCl

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O

– Không có hiện tượng → NaCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ghi chú: HS nhận biết theo cách khác, đúng vẫn được điểm tối đa.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Mời các thầy cô xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *