dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024

Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        HẢI DƯƠNG   ĐỀ CHÍNH THỨC    KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024 MÔN THI: HOÁ HỌC Ngày thi 05/4/2024 (Thời gian làm bài: 180 phút, không tính thời gian phát đề) Đề thi có 05 câu, gồm 03 trang Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 1

– Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; O = 16; F = 19; Na=23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn =55; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; I=127; Ba = 137.

– Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố: 1H, 2He, 3Li, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 9F, 10Ne, 11Na, 12Mg, 13Al, 14Si, 15P, 16S, 17Cl, 18Ar, 19K, 20Ca, 24Cr, 25Mn, 31Ga, 35Br, 53I.

Câu I. (2,0 điểm)

1. Hợp chất X có công thức phân tử là AxRyMz. X được sử dụng làm thuốc pháo, ngòi nổ, thuốc đầu diêm, thuốc giúp cây Nhãn ra hoa… Khối lượng mol phân tử X là 122,5 gam/mol. A là nguyên tố s và có 7 electron s trong nguyên tử. M là nguyên tố p và có 4 electron p trong nguyên tử. Thành phần phần trăm khối lượng của M và R trong X lần lượt tương ứng là 39,19% và 28,98%.

            a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Trong tự nhiên, nguyên tố R có 2 đồng vị bền là R’ và R’’ có số khối tăng dần. Biết tổng số khối của 2 nguyên tử đồng vị là 72 và hiệu số khối của của 2 nguyên tử đồng vị là 2. Hãy xác định phần trăm khối lượng của đồng vị R’ trong hợp chất CaOR2 (Cho K = 39; Ca = 40; O = 16)

2. Cho các nguyên tốX, Y, Z, T, M có số hiệu nguyên tử tăng dần. X, Y, Z thuộc cùng một nhóm A, nguyên tố T và M thuộc cùng một chu kì và ở 2 nhóm A kế tiếp trong bảng tuần hoàn.

– Tổng số hiệu nguyên tử của X, Y, Z là 33.

– Số hiệu nguyên tử của Y bằng trung bình cộng số hiệu nguyên tử của X và Z.

– Tổng số hiệu nguyên tử của T và M là 51.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử X, Y, Z, T, M.

b) So sánh bán kính nguyên tử và độ âm điện của X, Y, Z.

c) Lập công thức hydroxide của T và M và so sánh tính base của chúng.

Câu II. (2,0 điểm)

1. Dung dịch ethanol (C2H5OH) trong nước có những kiểu liên kết hydrogen nào? Mô tả bằng hình vẽ.

2. Hãy so sánh nhiệt độ sôi của các chất CH3OH, C2H5OH, C2H6, CH4. Giải thích. 

3. Viết công thức Lewis của mỗi phân tử : CCl4, H2S, CO2, HCHO. Cho biết số cặp electron hóa trị tham gia hình thành liên kết trong mỗi phân tử.

Câu III. (2,0 điểm)

1. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

            a) H2S  +  Br+  H2O Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 2   H2SO4  +  HBr

b) Fe3C  +  HNO3      Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 2    Fe(NO3)3  +  NO  + NO2  + CO2 +  H2O

(Với tỉ lệ mol NO : NO2 = 2:3)

2. Trong công nghiệp, sulfuric acid được sản xuất từ quặng pyrite có thành phần chính là FeS2 theo sơ đồ sau:  FeS2 → SO2 →SO3→H2SO4

a) Tínhkhối lượng dung dịch H2SO4 98% điều chế được từ 1 tấn quặng chứa 60% FeS2 (còn lại là tạp chất không chứa sulfur). Biết hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 80%. 

b) Đề xuất một công thức cấu tạo phù hợp cho FeS2, biết liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử FeS2 là liên kết cộng hoá trị và cấu hình electron của S đạt octet.

3. Thực hiện thí nghiệm phản ứng giữa zinc (Zn) với 500 ml dung dịch hydrochloric acid, thể tích khí hydrogen thoát ra (ở đkc) theo thời gian được mô tả bằng đồ thị sau:

Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 4

Cho phản ứng:  Zn(s) + 2 HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)

       a) Tính tốc độ phản ứng ở 10 giây đầu tiên.

       b) Dựa vào đồ thị, hãy nhận xét tốc độ phản ứng theo thời gian biến đổi như thế nào?

Câu IV. (2,0 điểm)

1 . Để điều chế khí chlorine khô trong phòng thí nghiệm, một học sinh bố trí sơ đồ thiết bị, hóa chất như sau:

Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 4

Hãy chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong hình vẽ mô tả thí nghiệm trên và nêu biện pháp thay thế (điều chỉnh), giải thích vì sao?

2. Thạch cao nung (CaSO4.0,5H2O) là hóa chất được sử dụng để đúc tượng, bó bột trong y học.

Thạch cao dùng để đúc tượng làhttps://lh6.googleusercontent.com/xLBftyKPDFQhI6Gyi4He-8qz7ESJJealogSh3mqhb8cD_NB_IbhuMRkKutIuxyWdWT2PX9XzWammHQd9vz9LRpRtddMKMEzmaPvMJUIPY4X2gErFHdpK3aT95icN785RCEsPBqbF7CYs3Dw1M30hP6zo8V2PRltAhQ3wFcBCtmbQxn5m_IA3binbOTEChMaExjFfCTax9A

Có thể thu được thạch cao nung bằng cách nung thạch cao sống (CaSO4.2H2O) ở nhiệt độ khoảng 150°C. Phương trình nhiệt hóa học xảy ra như sau:

CaSO4.2H2O(s) Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 6 CaSO4.0,5H2O(s) +H2O(g)

a) Tính biến thiên enthanpy chuẩn cho phản ứng nung thạch cao sống. Nhiệt tạo thành chuẩn của các chất được cho trong bảng sau:

ChấtCaSO4.2H2O(s)CaSO4.0,5H2O(s)H2O(g)
Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 7(kJ/mol)–2021–1575–241,82

b) Tính lượng nhiệt cần cung cấp để chuyển 10 kg thạch cao sống thành thạch cao nung ở điều kiện chuẩn. 

3. Cho biết khí gas (chỉ chứa propane – C3H8), khi đốt cháy xảy ra phản ứng sau:

C3H8(g) + 5O2(g) Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 63CO2(g) + 4H2O(g)         (1)

Cho biết năng lượng liên kết trong các hợp chất theo bảng sau:

Liên kếtC-CC-HO=OC=OH-O
Eb (kJ/mol)346418495799467

a) Tính biến thiên Enthalpy chuẩn Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 9của phản ứng (1)

b) Tính khối lượng propane cần dùng để đun sôi một ấm nước có khối lượng nước là 2 kg từ 25oC lên 100oC. Biết để làm 1 gam nước tăng thêm 1oC cần năng lượng là 4,2 (J) và có 20% nhiệt đốt cháy propane bị thất thoát ra ngoài môi trường. Cho rằng nhiệt làm nóng ấm đựng nước là không đáng kể.

Câu V. (2 điểm):

1. Cho m gam dung dịch H2SO4 98%, đun nóng tác dụng với 7,32 gam hỗn hợp X gồm FexOy và kim loại M(có hoá trị không đổi). Khuấy đều hỗn hợp để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít (đo ở đkc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất của S+6), dung dịch A và 0,96 gam kim loại M không tan. Thực hiện các thí nghiệm sau:

– Hoà tan hết 0,96 gam kim loại M không tan ở trên bằng lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được 0,37185  lít (đo ở đkc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất của S+6).

– Hấp thụ hoàn toàn V lít SO2 ở trên bằng 100 mL dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,5M và NaOH 0,3M. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng (không xảy ra phản ứng hoá học) thì thu được 5,38 gam chất rắn khan.

– Cho dung dịch A ở trên tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa B. Nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 7,2 gam chất rắn.

a) Tìm kim loại M, giá trị của V và công thức phân tử FexOy.

b) Nung nóng 7,32 gam hỗn hợp X ở trên rồi dẫn khí CO đi qua. Sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, M, FeO, Fe3O4 và khí Z. Sục khí Z vào dung dịch nước vôi trong dư, kết thúc phản ứng thu được 2 gam kết tủa trắng.

Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HCl thu được 0,2479 lit H2 (đkc), chất rắn chỉ có một kim loại và dung dịch T chỉ chứa hai muối. Cho dung dịch T tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được p gam chất kết tủa gồm AgCl và Ag. Hãy xác định giá trị của p.

2. Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm 3 nguyên tố phi kim. Tỷ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A là 42 và trong ion Y  chứa 2 nguyên tố cùng chu kỳ, thuộc hai nhóm A liên tiếp. Xác định công thức phân tử và gọi tên A.  

————– HẾT ————–

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………… Cán bộ coi thi số 1:……………………………………….Số báo danh: ……………….. Phòng thi:……….. Cán bộ coi thi số 2:…………………………………..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        HẢI DƯƠNG  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 MÔN THI: HOÁ HỌC 10 Ngày thi 05/4/2024 (Thời gian làm bài: 180 phút)

I. Hướng dẫn chung

– Trong bài tập tính toán, nếu phương trình hoá học cân bằng sai có ảnh hưởng đến kết quả định lượng thì không cho điểm phần giải tiếp theo. Nếu phương trình hoá học cân bằng sai nhưng không ảnh hưởng đến kết quả tính toán thì trừ 1/2 điểm của ý đó.

– Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm và không làm tròn.

– Học sinh giải bài bằng cách khác mà cho kết quả đúng được cho điểm tương đương.

II. Đáp án và biểu điểm

CâuÝĐáp ánĐiểm
I (2,0 đ)  1a) Nguyên tử A có 7 electron s. Cấu hình electron nguyên tử A là: 1s22s22p62s23p64s1. A là Potassium (K). – Nguyên tử M có 4 electron p. Cấu hình electron nguyên tử M là: 1s22s22p4. M là Oxygen (O). Công thức phân tử X có dạng KxRyOz. %O(X) = Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 10Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 11 z = 30,25
%R(X) = Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 10Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 11 Ry = 35,5. Do MX = 122,5 gam/mol nên ta có: 39x + Ry + 48 = 122,5 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 11 x = 3 – Khi x = 1 thì MR = 35,5. R là Chlorine (Cl) Công thức phân tử X là KClO3.0,25  
b)  Gọi số khối của đồng vị R’ và R’’ lần lượt là A1 và A2. – Từ dữ kiện đề bài ta có: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 15 – Gọi phần trăm số nguyên tử của đồng vị R’ và R’’ lần lượt là x1% và x2%. – Ta có: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 160,25
– Xét 1 mol CaOCl2 có 2 mol Cl. Khi đó Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 17. – Trong phân tử CaOCl2 có  Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 180,25
2  a) Ta có: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 19 = 33     (1) Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 20                 (2) Từ (1) và (2) suy ra Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 21 = 11 và Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 22 = 22. Do X, Y, Z thuộc cùng 1 nhóm A và Y là Na nên X là Li (Z = 3) và Z là K (có Z = 19)0.25            
– Theo giả thiết ZT + ZM  = 51     (3) – Do T, M thuộc cùng chu kì và 2 nhóm A kế tiếp nên có thể xảy ra các trường hợp: +) TH1:  ZM – ZT = 1              (4) – Từ (3) và (4) suy ra ZM =26 và ZT = 25 (Loại vì M và T thuộc nhóm A) +) TH2:  ZM – ZT = 11              (5) – Từ (3) và (5) suy ra ZM =31(Ga) và ZT = 20 (Ca): Thoả mãn.0,25
 Cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố: + X (Li): [He]2s1 + Y (Na): [Ne]3s1 + Z (K):  [Ar]4s1 + T (Ca): [Ar]4s2 + M (Ga): [Ar]3d104s24p10.25  
b) X, Y, Z thuộc cùng nhóm IA mà Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 19 =>Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 24 c) Công thức hydroxide của T và M lần lượt là Ca(OH)2 và Ga(OH)3. – Vì Ca, Ga cùng một chu kì mà ZCa < ZGa nên  tính base của Ca(OH)2 > Ga(OH)30.25  
II (2,0 đ)    1Có bốn kiểu liên kết hydrogen trong dung dịch ethanol: alcohol – alcohol; nước – nước; alcohol – nước; và nước – alcohol0,25
Diagram
Description automatically generated0,25
2Trong 4 chất CH3OH, C2H5OH, C2H6, CH4 chỉ có 2 chất CH3OH và C2H5OH tạo được liên kết hydrogen với chính nó, các chất còn lại không tạo được liên kết hydrogen với chính nó. + Khối lượng phân tử các chất khác nhau không nhiều. => Hai chất CH3OH, C2H5OH (nhóm 1) có nhiệt độ sôi cao hơn hai chất còn lại C2H6, CH4 (nhóm 2). Biểu diễn liên kết H: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 25Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 26Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 26… H – O … H – O  … H – O …                 CH3         CH3          CH3 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 28Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 29Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 30… H – O … H – O  … H – O …                 C2H5        C2H5        C2H50,25      
+ Trong các chất ở mỗi nhóm thì M C2H5OH > M CH3OH => Nhiệt độ sôi của C2H5OH cao hơn của CH3OH. M C2H6 > M CH4 Lực Vander Walls của C2H6 lớn hơn của CH4  => Nhiệt độ sôi của C2H6 > CH4. Vậy nhiệt độ sôi giảm dần theo thứ tự C2H5OH > CH3OH > C2H6 > CH40,25
3Công thức Lewis của CCl4 là: Viết công thức của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3 và PH3. Nêu số cặp electron hóa trị liên kết và chưa liên kết trong mỗi phân tử. (ảnh 1) ⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 4.0,25
Công thức Lewis của H2S là: Viết công thức của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3 và PH3. Nêu số cặp electron hóa trị liên kết và chưa liên kết trong mỗi phân tử. (ảnh 1) ⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 2.0,25
Công thức Lewis của CO2 là: Viết công thức của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3 và PH3. Nêu số cặp electron hóa trị liên kết và chưa liên kết trong mỗi phân tử. (ảnh 2) ⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 4.0,25
Công thức Lewis của HCHO là: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 31 ⇒ Số cặp electron hóa trị liên kết là 4.0,25
III (2,0 đ)  1a) H2S  +  Br+  H2O Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 2   H2SO4  +  HBr Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 33S-2 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 6S+6 + 8e       x 1 Br2 + 2e Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62Br-1     x 4 H2S  +  4Br+  4H2O Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 2   H2SO4  +  8HBr0,25
b) Fe3C  +  HNO3      Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 2    Fe(NO3)3  +  NO  + NO2  + CO2 +  H2O Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 38Fe3CĐề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 63Fe+3 + C+4 + 13e                   x 9 5N+5 + 9e Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62N+2 + 3N+4                             x13 9Fe3C  + 146 HNO3      Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 2   27 Fe(NO3)3  +  26NO  + 39NO2  + 9CO2 +  73H2O0,25
2  
a) Khối lượng FeS2 = 0,6 tấn Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 42số mol FeS2 = 5000 mol – có số mol  H2SO4 = 2. mol FeS2= 10000 mol (nếu pư hoàn toàn) – Khối lượng H2SO4 =980kg – Khối lượng dung dịch H2SO4 98% =1000kg – Do hiệu suất quá trình là 80% nên khối lượng dung dịch H2SO4 98% thực tế thu được =800kg = 0,8 tấn0,5
Text Box:           S
Fe
S
b) Công thức cấu tạo FeS2: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 43Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 44Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 450,25      
3a) Từ đồ thị: sau 10 giây có Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 46= 20 mL. => Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 47= Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 480,25  
Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 49 Hoặc tốc độ phản ứng tính theo H2 V = 2 mL/s = 2.10-3 L/s = 8,07.10-5 mol/s0,25
b) Dựa vào đồ thị thấy tốc độ phản ứng theo thời gian giảm dần.0,25
IV (2,0 đ)  11. Dd HCl đặc thay vì 10%. 2. Bố trí đầu dưới của phễu đựng dung dịch HCl thấp hơn nhánh của bình cầu.0,25
3. Khi dùng MnO2 phải có đèn cồn, nếu không thì phải thay MnO2 bằng KMnO4. 4. Dung dịch trong các bình rửa nên để khoảng 2/3 bình.0,25
5. Đảo thứ tự bình chứa hai dung dịch rửa. 6. Ở bình rửa thứ hai, ống dẫn khí đi vào phải ngập trong dung dịch rửa, ống dẫn khí ra phải ở trên mặt thoáng dung dịch rửa.0,25
7. Không nút kín bình thu khí bằng nút cao su mà phải đậy bằng bông tẩm dung dịch kiềm. 8. Đưa đầu ống dẫn khí ở bình thu khí clo xuống gần đáy bình nhất có thể. 9. Khi mở cho dung dịch HCl đi vào bình cầu phải mở nút cao su trên phễu brom.0,25
2a)Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 50= Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 51+ Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 52Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 53               = Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 54(–241,82) –1575 – (–2021)               = 83,27 kJ0,25
b) Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 55= Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 56= 58,14 mol Lượng nhiệt cần cung cấp để chuyển 10 kg thạch cao sống thành thạch cao nung là Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 55.Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 50= 58,14 .83,27 = 4841, 32 kJ0,25
3a) Phản ứng:    C3H8(g) + 5O2(g) Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 63CO2(g) + 4H2O(g)         (1) Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 9 = 8Eb(C-H) + 2Eb(C-C) + 5Eb(O=O) – 6Eb(C=O) – 8Eb(H-O)             = 8.418 + 2.346 + 5.495 – 6.799 – 8.467 = – 2019 (kJ)0.25
b) Đun sôi 2kg nước cần lượng nhiệt là: 2.4,2.(100-25) = 630 (kJ) – Đốt 44 gam C3H8 toả ra lượng nhiệt là: 2019 (kJ) => Để đun sôi một ấm nước (H = 80%) thì cần khối lượng propane là: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 610.25
V   (2,0đ)  1a) +) Kim loại M tác dụng với dung dịch H2SO4 98% M Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62Mn+ + n.e S+6 + 2e Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62S+4 mM = 0,96 gam; nSO2 = 0,015mol Bảo toàn mol e : Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 64 = 0,03 => MM = 32n Biện luận n = 1,2,3 => M là Copper (Cu)0,25
+) Số mol KOH = 0,05 mol; số mol NaOH = 0,03 mol. – Kí hiệu chung KOH và NaOH là ROH; Số mol ROH = 0,08 mol. – Sục SO2 vào dung dịch ROH có thể có các phản ứng: SO2 + 2ROH Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62R2SO3 + H2O     (1) SO2 + ROH Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62RHSO3                 (2) Sau phản ứng ROH có thể hết hoặc dư. Bài toán có các trường hợp: TH1: ROH hết, chất rắn chỉ có muối – Gọi số mol R2SO3,RHSO3 lần lượt là a mol và b mol. – Theo bảo toàn nguyên tố R có: 2a + b = 0,08                     – Theo bảo toàn khối lượng ta có: 0,05.39 +0.03.23+80a + 81b = 5,38           – Tìm được: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 67 (Loại) TH2: Chất rắn có muối R2SO3 và ROH dư – Gọi số mol R2SO3,ROH lần lượt là a’ mol và b’ mol. – Theo bảo toàn nguyên tố R có: 2a’ + b’ = 0,08                     – Theo khối lượng chất rắn ta có: 0,05.39 +0.03.23+80a’ + 17b’ = 5,38            – Tìm được: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 68 (Thoả mãn) => số mol SO2 = a’ = 0,03 mol – Vậy ở đkc: V = 0,03.24,79 = 0,7437 lít0,25  
– Hỗn hợp X (FexOy, Cu)  + H2SO4 đặc nóng → dung dịch A + SO2 + Cu không tan. Sau phản ứng còn dư Cu => dung dịch A gồm: CuSO4 và FeSO4 PTHH: 2FexOy + (6x-2y)H2SO4 đặc nóng → xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O Cu + 2H2SO4 đặc nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 Ta có: mX đã phản ứng  = 7,32 – 0,96 = 6,36 gam; số mol SO2 = 0,03mol Quy đổi hỗn hợp X phản ứng gồm: Fe (x’ mol); O (y’ mol); Cu (z’ mol) => 56x’ + 16y’ + 64z’ = 6,36 (1) Bảo toàn mol e => 2x’ + 2z’ – 2y’ = 2nSO2 = 0,06 (2) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4 CuSO4 + 2NaOH  → Cu(OH)2 + Na2SO4 4Fe(OH)2 + O2 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 69 2Fe2O3 + 4H2O Cu(OH)2 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 69 CuO + H2O mrắn = 7,2 gam => 80x’ + 80z’ = 7,2 (3) Từ (1), (2), (3) => x’ = 0,045; y’ = 0,06; z’ = 0,045 Có x’ : y’ = nFe : nO = 0,045 : 0,06 = 3 : 4 => FexOy là Fe3O4.0,25
b) Hỗn hợp X Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 71 – Sục CO2 vào nước vôi trong dư có phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62CaCO3↓ + H2O – Số mol CO phản ứng = số mol CO2 = số mol CaCO3↓ = 0,02 mol Y + HCl Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62 T (CuCl2; FeCl2)  + H2O + Cu dư + H2 (0,01 mol) – Theo bảo toàn nguyên tố O: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 74        = 0,04 mol – Theo bảo toàn nguyên tố H có: Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 75 -Theo bảo toàn nguyên tố Fe có Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 76= 0,045mol – Theo sơ đồ: T + AgNO3 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62p (g) Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 78 – Theo bảo toàn nguyên tố Cl có: nAgCl = nHCl = 0,1 mol.0,25  
FeCl2 + 3AgNO3 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62 Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag CuCl2 + 2AgNO3 Đề thi hsg môn hóa lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2023 2024 62Cu(NO3)2 + 2AgCl Ta có số mol Ag = số mol FeCl2 = 0,045 mol0,25
p = 0,045.108 + 0,1.143,5 = 19,21 (gam)0,25
 2   Gọi 3 nguyên tử tạo nên phân tử A là M, B, C. Theo đề bài suy ra M có 2 nguyên tử, B có 3 nguyên tử còn C có 4 nguyên tử trong phân tử A. Số proton trung bình của các nguyên tử trong A=42/9=4,67. Suy ra phải có một phi kim là Hidro (vì từ các phi kim tạo ra cation X+). Hai nguyên tố còn lại cùng chu kỳ thuộc 2 nhóm A liên tiếp trong BTH nên ta có hệ: *TH 1: Nếu M là hydrogen 2+3.PB+4.pC=42 │PB-pC│=1 . Giải ra TH này loại vì pB, pC  không phải là số nguyên.0.25
 *TH2: B là hydrogen 2pM+3+4pC=42 │PM-pC│=1. Giải ra TH này loại vì pB, pC  không phải là số nguyên . *TH 3: C là hydrogen 2pM+3pB +4=42 │PB-pM│=1. Giải TH này ta có PB=8; PM=7. CTPT là NH4NO3 (Ammonium nitrate)                                                                                                0.25

———————-HẾT———————-

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *