dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa cụm Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng Hà Nội có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa cụm Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng Hà Nội có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng – Hà Nội

Mã đề: 134

41D42D43D44A45C46A47D48A49D50B
51A52A53D54B55A56B57C58B59B60A
61C62C63C64C65C66A67C68C69B70D
71A72B73D74B75B76B77D78A79C80D

Câu 41. Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa cụm Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng Hà Nội có đáp án 1

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2.         B. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.       D. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.

Câu 42. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp CuO, Fe2O3 và MgO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm

A. Cu, Fe, Mg.       B. Cu, Fe2O3, Mg.       C. Cu, Fe2O3, MgO.       D. Cu, Fe, MgO.

Câu 43. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm thổ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. ns2np1.       B. ns2np2.       C. ns1.       D. ns2.

Câu 44. Cho hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa hai muối. Hai muối đó là

A. Mg(NO3)2, Fe(NO3)2.       B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2.       D. Mg(NO3)2, Fe(NO3)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45. Công thức phân tử của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n+2O2 (n ≥ 3).       B. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).

C. CnH2nO2 (n ≥ 2).       D. CnH2nO2 (n ≥ 3).

Câu 46. Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Sợi bông, tơ tằm đều là các polime thiên nhiên.

B. Polietilen và poli(vinyl clorua) là các sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

C. Amilopectin và xenlulozơ đều có mạch cacbon không phân nhánh.

D. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 47. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. C6H12O6.       B. Mg(OH)2.       C. CH3COOH.       D. CuSO4.

Câu 48. Chất nào sau đây là amin bậc một?

A. Isopropylamin.       B. Etylmetylamin.       C. Đietylamin.       D. Trimetylamin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 49. Trong công nghiệp, quặng nào sau đây được sử dụng để sản xuất nhôm?

A. Manhetit.       B. Pirit.       C. Xiđerit.       D. Boxit.

Câu 50. Etilen là nguyên liệu quan trọng trong tổng hợp polime và các chất hữu cơ khác. Chất nào sau đây có thể là chất đồng đẳng của etilen?

A. C4H10.       B. C3H6.       C. C4H6.       D. C3H8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51. Cho các phát biểu sau:
(a) Hai đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 đều có phản ứng tráng bạc.
(b) Triolein, tristearin và tripanmitin tan trong các dung môi hữu cơ như benzen, hexan, clorofom,…
(c) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản chỉ thu được hỗn hợp các α- amino axit.
(d) Poli(metyl metacrylat) được dùng làm kính bảo hiểm.
(e) Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.
(g) Các chất có công thức dạng Cn(H2O)m đều thuộc loại cacbohiđrat.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

Câu 52. Kali nitrat là hợp chất có nhiều ứng dụng trong thực tế. Nó được dùng làm phân bón và chế tạo thuốc nổ,… Công thức hóa học của kali nitrat là

A. KNO3.       B. K2CO3.       C. KOH.       D. KCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 53. Dung dịch X chứa 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa m gam Fe. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-, giá trị của m là

A. 3,36.       B. 2,24.       C. 4,48.       D. 5,60.

Câu 54. Một cốc nước khi đun nóng thì mất tính cứng. Nước trong cốc trên thuộc loại

A. nước mềm.       B. nước có tính cứng tạm thời.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. nước có tính cứng vĩnh cửu.       D. nước có tính cứng toàn phần.

Câu 55. Chất nào sau đây tác dụng với muối NaHCO3 sinh ra khí CO2?

A. CH3COOH.       B. C2H5OH.       C. HCHO.       D. C6H5OH.

Câu 56. Thủy phân pentapeptit X thu được các đipeptit Gly-Gly; Glu-Ala và tripeptit Gly-Ala-Glu. Công thức cấu tạo của peptit X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Glu-Ala-Gly-Ala-Gly.       B. Gly-Gly-Ala-Glu-Ala.

C. Ala-Gly-Ala-Glu-Gly.       D. Ala-Gly-Gly-Ala-Glu.

Câu 57. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thủy phân saccarozơ thu được 2 loại monosaccarit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Ở dạng mạch hở, phân tử glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau.

C. Tinh bột và xenlulozơ là các chất đồng phân.

D. Fructozơ có phản ứng tráng bạc.

Câu 58. Hỗn hợp X chứa a mol Na và b mol Al. X tan hết trong nước dư. Tỉ lệ (a : b) nào sau đây phù hợp?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,75.       B. 1,2.       C. 0,9.       D. 0,5.

Câu 59. Phèn chua là một loại muối kép có nhiều ứng dụng trong thực tế. Trong thành phần của phèn chua có chứa loại muối nhôm nào sau đây?

A. Al(NO3)3.       B. Al2(SO4)3.       C. AlCl3.       D. AlBr3.

Câu 60. Sản phẩm tạo thành khi đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. FeS.       B. Fe2S3.       C. FeS2.       D. FeS và Fe2S3.

Câu 61. Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được muối axetat và ancol etylic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOCH3.       B. HCOOC2H5.       C. CH3COOC2H5.       D. CH3COOCH3.

Câu 62. Dãy các kim loại đều tan trong dung dịch HCl là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Zn, Ba, Ca, Ag.       B. K, Fe, Cu, Zn.       C. Ca, Mg, Al, Zn.       D. Na, Ag, Fe, Mg.

Câu 63. Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ liên kết với nhau. Số nhóm hiđroxyl có trong mỗi gốc β-glucozơ của phân tử xenlulozơ là

A. 6.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

Câu 64. Cho m gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau phản ứng thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 36,0.       B. 45,0.       C. 27,0.       D. 54,0.

Câu 65. Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Cu.       B. Al.       C. Ag.       D. Fe.

Câu 66. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen để lọc không khí. Chất đó là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. than hoạt tính.       B. đá vôi.       C. lưu huỳnh.       D. thạch cao.

Câu 67. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi. Chất rắn thu được là

A. Fe(OH)3.       B. Fe3O4.       C. Fe2O3.       D. FeO.

Câu 68. Hỗn hợp X gồm CH4 (a mol), C2H2 (b mol) và C2H4 (c mol). Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch nước brom dư. Số mol brom tối đa đã phản ứng với hỗn hợp X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. b + c.       B. a + 2b + c.       C. 2b + c.       D. a + b + c.

Câu 69. Polime nào sau đây không chứa nguyên tố oxi?

A. nilon-6,6.       B. polietilen.       C. nilon-6.       D. tơ axetat.

Câu 70. Công thức của tripanmitin là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (C17H35COO)3C3H5.       B. C17H35COOH.

C. C15H31COOH.       D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 71. Dung dịch X chứa Na2CO3 và NaOH. Dung dịch Y chứa Ca(HCO3)2 0,25M và NaHCO3 0,25M. Trộn X và Y thu được 4 gam kết tủa và 360ml dung dịch Z. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch HCl 1M vào 360ml Z, sự phụ thuộc số mol khí vào thể tích dung dịch HCl được mô tả như đồ thị hình bên.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa cụm Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng Hà Nội có đáp án 1

Coi thể tích dung dịch không đổi, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ NaOH trong dung dịch X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,5M.       B. 0,2M.       C. 0,4M.       D. 0,1M.

Câu 72. Tiến hành các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:
(a) Cho dung dịch HCl đặc, dư tác dụng với KMnO4.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH dư.
(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl dư.
(d) Cho a mol Na vào dung dịch chứa 2a mol CuSO4.
(e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol KOH.
(g) Cho 2a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2 và 2a mol NaHCO3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối có cùng số mol là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 6.

Câu 73. Chuẩn bị hai ống nghiệm sạch và tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm thứ nhất 2 ml dung dịch saccarozơ 1%, nhỏ thêm 1 giọt dung dịch H2SO4 1M rồi đun nóng ống nghiệm từ 2 đến 3 phút; sau đó thêm tiếp 2 giọt dung dịch NaOH 1M và lắc đều.
Bước 2: Cho vào ống nghiệm thứ hai 2 ml dung dịch AgNO3 1%. Thêm tiếp từng giọt dung dịch NH3 vào cho đến khi kết tủa vừa xuất hiện lại tan hết.
Bước 3: Rót dung dịch ở ống nghiệm thứ nhất sang ống nghiệm thứ hai, lắc đều rồi ngâm ống nghiệm trong nước nóng (khoảng 60°C đến 70°C). Để yên một thời gian, quan sát hiện tượng.
Cho các phát biểu:
(a) Ở bước 1 có thể thay dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch HCl 2M.
(b) Ở bước 1 có thể thay dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch NaHCO3 1M.
(c) Ở bước 2 có thể thay dung dịch NH3 bằng dung dịch có tính bazơ như NaOH loãng.
(d) Ở bước 3 xảy ra phản ứng oxi hóa glucozơ và fructozơ.
(e) Ở bước 3, nếu đun sôi dung dịch thì trong ống nghiệm sẽ xuất hiện kết tủa vón cục.
(g) Sau bước 3 trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp kim loại sáng bóng như gương chứng tỏ saccarozơ có phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

Câu 74. Chia m gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2. Phần 2 nung nóng trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Z, phần không tan T và 1,344 lít khí H2. Tách lấy phần không tan T cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch E chỉ chứa 1 muối sắt và 2,016 lít SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của oxit sắt là

A. Fe2O3.       B. FeO hoặc Fe2O3.

C. Fe3O4 hoặc Fe2O3.       D. Fe3O4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 75. Hai este mạch hở X (CnH6O4) và Y (CmH6O4) đều có mạch cacbon không phân nhánh (110 < MX < MY < 150). Từ X và Y thực hiện các phản ứng sau (hệ số phản ứng theo đúng tỉ lệ mol):
X + 2NaOH → Z + 2Q
Y + 2NaOH → T + 2Q
Biết rằng khi đốt cháy Z hoặc T chỉ thu được CO2 và Na2CO3, Q là chất lỏng ở điều kiện thường. Cho các phát biểu sau:
(1) T có đồng phân hình học.
(2) Từ Q điều chế trực tiếp được axit axetic.
(3) a mol Z hoặc a mol Q đều tác dụng tối đa với dung dịch chứa 2a mol HCl.
(4) a mol Y làm mất màu dung dịch chứa tối đa 2a mol Br2.
(5) X và Y là đồng đẳng của nhau.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

Câu 76. Đốt 3,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong khí O2, thu được 4,06 gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, Zn, MgO, Al2O3 và ZnO. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch chứa HCl thu được dung dịch Z chứa m1 gam muối và 1,12 lít khí H2. Cũng hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch loãng chứa hỗn hợp gồm x mol HCl và y mol H2SO4 thu được dung dịch T chứa m2 gam muối. Biết m2 – m1 = 1,25. Tỉ lệ x: y là

A. 3 : 5.       B. 12 : 5.       C. 5 : 12.       D. 5 : 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 77. Hỗn hợp E gồm C17Hx+2COOH, C17HxCOOH và triglixerit X (tỉ lệ mol lần lượt là 2 : 2 : 1). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E thu được 1,23 mol CO2 và 1,18 mol H2O. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn m gam E rồi cho toàn bộ sản phẩm phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa KOH 0,3M và NaOH 0,4M, thu dung dịch chứa 4 muối có khối lượng là 21,06 gam. Khối lượng của triglixerit X trong m gam hỗn hợp E là

A. 8,68 gam.       B. 8,10 gam.       C. 8,06 gam.       D. 8,04 gam.

Câu 78. Cho 24,38 gam hỗn hợp E gồm Mg, FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và FeSO4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,18 mol hỗn hợp khí Y gồm CO2 và NO, khối lượng của Y là 6,38 gam. Cho dung dịch NaOH dư vào X, sau phản ứng thu được 29,43 gam kết tủa. Nếu cô cạn dung dịch X thu được 68,94 gam muối khan. Mặt khác, cho 24,38 gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,225 mol khí SO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Fe(OH)2 trong E là

A. 4,5 gam.       B. 5,4 gam.       C. 2,7 gam.       D. 1,8 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 79. Hỗn hợp E gồm ba este: X (đơn chức), Y và Z (là đồng phân của nhau và đều no, hai chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol E cần dùng 0,33 mol O2, thu được 0,31 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 13,36 gam E cần vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 1M đun nóng, thu được 0,06 mol hỗn hợp hai ancol (đồng đẳng kế tiếp) và 21,36 gam hỗn hợp F gồm bốn muối (trong đó chỉ có hai muối của axit cacboxylic). Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 38.       B. 19.       C. 41.       D. 22.

Câu 80. Hỗn hợp X gồm chất Y (có công thức H2N-CnH2n-COOH) và 0,02 mol H2NC3H5(COOH)2. Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu được dung dịch Z. Biết Z phản ứng vừa đủ với lượng tối đa dung dịch gồm 0,05 mol NaOH và 0,04 mol KOH, thu được dung dịch chứa 7,77 gam muối. Phân tử khối của Y là

A. 89.       B. 103.       C. 117.       D. 75.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *