dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa số 29 file word và lời giải chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa số 29 file word và lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ 29 (Đề thi có 04 trang)KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………….

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. CH3COOH.          B. C2H5OH.                               C. H2O.                           D. NaCl.

Câu 42. Chất nào sau đây thuộc loại amino axit?

     A. C2H5NH2.                                                           B. CH3COOH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. H2NCH(CH3)COOH.                                         D. CH3COONNH4

Câu 43. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

     A. Mg.                               B. Al.                            C. Fe.                            D. K.

Câu 44. Khí X không màu, không mùi, là khí chính gây nên hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên. Khí X thường được sinh ra khi đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc trong các đám cháy. Khí X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. H2S.                              B. CO.                           C. CO2.                         D. N2.

Câu 45. Cao su là những vật liệu polime có tính

     A. dai, mềm.                      B. dẻo.                          C. kết dính.                   D. đàn hồi.

Câu 46. ] Kim loại nào dưới đây không tan trong nước?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Mg.                               B. Ba                             C. Ca.                            D. Sr.

Câu 47. Công thức của triolein là

     A. (C17H33COO)3C3H5.                                          B. (C15H31COO)3C3H5.

     C. C2H3COOC2H5.                                                 D. (C17H33COO)2C2H4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 48. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

     A. Fe.                                 B. Cu.                           C. Na.                           D. Ag.

Câu 49. Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

   A. Fe2(SO4)3.                       B. Fe2O3.                      C. FeSO4.                     D. Fe(OH)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50. Chất nào sau đây thuộc loại ancol đa chức?

     A. Etanal.                           B. Etanol.                     C. Metanol.                   D. Glixerol.

Câu 51. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

   A. Đồng.                              B. Bạc.                         C. Nhôm.                      D. Vàng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52. Kim loại nào sau đây không tan trong H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội?

     A. Cu.                                 B. Fe.                           C. Mg.                          D. Na.

Câu 53. Trong công nghiệp, kim loại Al được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy chất nào sau dây?

     A. Al(OH)3.                       B. Al2(SO4)3.                C. Al2O3.                      D. AlCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 54. Metyl propionat có công thức cấu tạo là

     A. HCOOC2H5                 B. C2H5COOC2H5        C.C2H5COOCH3         D. CH3COOCH3

Câu 55. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?

     A. (CH3)3N                       B. CH3-NH2                 C. C2H5-NH2 .               D. CH3-NH-C2H5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 56. Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

A. Fructozơ                                                B. Xenlulozơ                                       C. Saccarozơ                                          D. Tinh bột

Câu 57: Kim loại phản ứng với dung dịch HCl và Cl2 cho hai muối khác nhau là

   A. Na.                                 B. Cu.                             C. Al.                                D. Fe.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 58. Canxi hiđroxit được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất NH3, clorua vôi… Công thức của canxi hidroxit là

     A. Ca(OH)2.                      B. CaO.                         C. CaCO3                     D. CaSO4.

Câu 59. Trong dung dịch, ion nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?

     A. Ag+.                              B. Fe2+                          C. Mg2+.                        D. Al3+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 60. Oxit nào sau đây có tính lưỡng tính?

     A. CuO.                             B. FeO.                         C. Al2O3.                      D. MgO3.

Câu 61. Thủy phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit, thu được anđehit. Công thức của X là

     A. CH3COOCH3                                                     B. CH3COOCH=CH2 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. CH2=CHCOOCH3                                             D. HCOOCH2CH=CH2

Câu 62. Nhận định nào sau đây không đúng?

     A. Tinh bột và saccarozơ đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

     B. Không phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với Cu(OH)2.

     D. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

Câu 63. Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở 2 chu kỳ kế tiếp nhau. Cho 3,28 gam X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được 896 ml khí CO2 (đktc). Hai kim loại là

   A. Li-K.                            B. Li-Na.                           C. Na-K.                           D. K-Rb.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 64.Lấy a gam đường glucozơ cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thấy tạo thành 10,8 gam bạc. Giá trị của a là

     A. 9 gam                         B. 10 gam                        C. 18 gam                           D. 20 gam

Câu 65. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

   A. Fe(OH)3.                      B. Fe3O4.                         C. Fe2O3.                             D. FeO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 66. Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco. Số polime tổng hợp có trong dãy là

   A. 6.                                  B. 3.                                  C. 5.                                     D. 4.

Câu 67. Cho 5 gam hỗn hợp X gồm Ag và Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong X là

     A. 27,0%.                       B. 48,6%.                           C. 49,6%.                             D. 54,0%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 68. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2) thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là

     A. 3,36                               B. 2,24                            C. 4,48                                  D. 1,12

(Lời giải) Câu 69. Hỗn hợp E gồm một este no, đơn chức X và một este hai chức Y có chứa vòng benzen (MX < MY < 200). Cho m gam E tác dụng hết với 70 ml dung dịch KOH 1M, thu được 0,04 mol ancol đơn chức duy nhất và hỗn hợp T gồm 3 muối. Mặt khác đốt cháy hết m gam E thu được 1,98 gam nước.Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 35,71%.                        B. 16,67%.                         C. 64,29%.                        D. 83,33%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 70. Tiến hành hai thí nghiệm (1), (2) riêng biệt: hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào 2 cốc, mỗi cốc đều chứa 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,2M. Kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau:

 Thí nghiệm (1)Thí nghiệm (2)
Thể tích CO2 (lít, đktc)V(V + 0,224)
Khối lượng chất tan trong dung dịch thu được5,95 gam8,54 gam

Giá trị của V và tổng khối lượng kết tủa (gam) thu được sau hai thí nghiệm lần lượt là

A. 2,016 và 5,91.               B. 2,464 và 7,88.               C. 2,240 và 9,85.               D. 2,016 và 9,85.

(Lời giải) Câu 71. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử là C7H8O5. Khi cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với 2 mol NaOH thì thu được 1 mol Y, 1 mol Z và 1 mol H2O. Cho Z tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được hợp chất hữu cơ T. Biết Y không hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường (MY = 76 đvC), hợp chất Y và T đều đa chức. Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Chất X có 3 cấu tạo thỏa mãn.

(2) 1 mol X tác dụng với Na dư thu được 1 mol H2.

(3) Hợp chất T có chứa 2 nguyên tử hiđro trong phân tử.

(4) X là hợp chất hữu cơ tạp chức, không tham gia phản ứng tráng bạc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu không đúng là

A. 3                                    B. 2                                    C. 4                                    D. 1.

(Lời giải) Câu 72. Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 12,58 mol O2, thu được 8,84 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa 145,12 gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Khối lượng của Y có trong m gam X là

A. 142,4 gam                     B.129,36 gam                   C. 133,44 gam                   D. 137,92 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 73. Cho 31,04 gam hỗn hợp X gồm FeS, Fe, Fe3O4 và FeS2 (biết oxi chiếm 4,124% về khối lượng trong X) tác dụng với V lít dung dịch HNO3 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm hai khí có số mol bằng nhau (trong đó có một khí hoá nâu trong không khí), tỉ khối hơi của Z so với H2 là 19. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 590 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 98,7 gam chất rắn. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,5.                                B. 2,0.                                C. 2,5.                                D. 3,0.

(Lời giải) Câu 74. Cho các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 đến dư vào nước vôi trong.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch natri aluminat.

(3) Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch FeCl3.

(4) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 5.                                   B.4.                                   C. 2.                                   D. 3.

(Lời giải) Câu 75. Cho sơ đồ phản ứng sau:

(1) X + Y → Al(OH)3↓ + Z             (2) X + T → Z + AlCl3          (3) AlCl3 + Y → Al(OH)3↓ + T

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các chất X, Y, Z và T tương ứng là

A. Al2(SO4)3, Ba(OH)2, BaCO3 và BaCl2.                  B. Al2(SO4)3, NaOH, Na2SO4 và H2SO4.

     C. Al2(SO4)3, Ba(OH)2, BaSO4 và BaCl2.                   D. Al(NO3)3, NaNO3, BaCl2 và khí Cl2.

(Lời giải) Câu 76. Cho 3,85 gam hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2 qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có x mol brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X cần dùng 0,825 mol O2 thu được 0,55 mol CO2. Giá trị của x là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,075.                            B. 0,10.                              C. 0,125.                            D. 0,25. 

(Lời giải) Câu 77. Hòa tan hoàn toàn x gam hỗn hợp E gồm S và P vào dung dịch HNO3 đặc nóng vừa đủ, thu được dung dịch Y và khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cho Y vào dung dịch Z chứa 0,04 mol NaOH và 0,008 mol KOH, sau phản ứng thu được dung dịch T có chứa 3,242 gam muối trung hòa. Giá trị của x

A. 0,666                             B. 0,652.                            B. 0,886                             D. 0,823.

(Lời giải) Câu 78. Hòa tan hỗn hợp rắn X chứa CuSO4 và NaCl với tỉ lệ mol lần lượt là 3 : 1 vào nước thu được dung dịch Y. Điện phân Y đến khi thu được ở anot V lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với hiđro là 19,9 thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân có tổng khối lượng chất tan là 63,2 gam. Giá trị của V là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 22,40.                          B. 8,96.                            C. 11,20.                          D. 13,44.

(Lời giải) Câu 79. Cho các phát biểu sau:

(1) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.

(2) Nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của củ khoai lang thì xuất hiện màu xanh tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Trong thành phần hóa học của giấy viết có xenlulozơ.

(4) Dùng giấm ăn, chanh có thể xử lý mùi tanh trong cá (do amin gây ra).

(5) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có 2 nhóm -OH.

(6) Mì chính (bột ngọt) là muối mononatri của axit glutamic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                   B. 5.                                   C. 4.                                   D. 2

(Lời giải) Câu 80. Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:

     Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70oC.

     Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

Cho các phát biểu sau:

     (a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     (b) Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp.

     (c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.

     (d) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn.

     (e) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     (g) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%.

Số phát biểu sai

     A. 5.                                   B. 2.                              C. 3.                                                   D. 4.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *