dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa Sở GD Yên Bái lần 1 đề 1 có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa Sở GD Yên Bái lần 1 đề 1 có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 – Đề 1)

Mã đề: 114

41C42B43D44D45A46C47B48C49A50D
51D52B53A54A55C56C57B58B59A60D
61D62D63B64A65D66C67C68B69A70D
71B72A73C74B75A76D77D78A79B80B

Câu 41: Kim loại nào nhẹ nhất?

A. Be.       B. Mg.       C. Li.         D. Al.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 42: Ở điều kiện thường X là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, nặng hơn không khí. Khí X rất độc, có thể phá hoại niêm mạc đường hô hấp. Khí X là

A. CO.       B. Cl2.       C. F2.       D. SO2.

Câu 43: Danh pháp gốc chức của CH3NH2 là

A. Etanamin.       B. Etylamin.       C. Metanamin.       D. Metylamin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 44: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư sinh ra khí NO?

A. Fe2O3.       B. Fe2(SO4)3.       C. Fe(OH)3.       D. Fe(OH)2.

Câu 45: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2 (n ≥ 2).       B. CnH2n-2O2 (n ≥ 1).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CnH2nO (n ≥ 1).       D. CnH2n+2O2 (n ≥ 1).

Câu 46: Phân tử khối của Valin là

A. 146.       B. 75.       C. 117.       D. 89.

Câu 47: Loại polime nào sau đây không chứa nguyên tử nitơ trong mạch?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tơ nilon-6,6.       B. Tơ lapsan.       C. Tơ olon.       D. Protein.

Câu 48: Chất nào sau đây không có phản ứng thuỷ phân?

A. Saccarozơ.       B. Xenlulozơ.       C. Glucozơ.       D. Chất béo.

Câu 49: Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH thu được CH3COONa và CH3OH. Tên gọi của X là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. metyl axetat.       B. metyl fomat.       C. etyl axetat.       D. etyl fomat.

Câu 50: Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào một vài giọt dung dịch chất nào sau đây?

A. KCl.       B. NaCl.       C. Na2SO4.       D. CuCl2.

Câu 51: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Mg.       B. Na.       C. Ba.       D. Ag.

Câu 52: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng toàn phần?

A. Ba(NO3)2.       B. Na2CO3.       C. HCl.       D. NaCl.

Câu 53: Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Al.       B. Ag.       C. Cu.       D. Au.

Câu 54: Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. BaCl2.       B. NaOH.       C. HCl.       D. Ba(OH)2.

Câu 55: Cấu hình electron của ion Fe2+ là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. [Ar]3d6 4s2.       B. [Ar]4s2 3d4.       C. [Ar]3d6.       D. [Ar]d5.

Câu 56: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. KOH.       B. KHSO4.       C. K2SO4.       D. KHS.

Câu 57: Xác định chất X thỏa mãn sơ đồ sau: Al2O3 + X → NaAlO2 + H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaCl.       B. NaOH.       C. NaHSO4.       D. Na2CO3.

Câu 58: Dung dịch Na2CO3 phản ứng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa?

A. Mg(NO3)2.       B. H2SO4.       C. Ca(OH)2.       D. BaCl2.

Câu 59: Nước vôi trong chứa chất tan nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ca(OH)2.       B. Ca(NO3)2.       C. CaCl2.       D. Ca(HCO3)2.

Câu 60: Trong phân tử Ala–Gly–Ala có bao nhiêu liên kết peptit?

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

Câu 61: Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 40.       B. 30.       C. 25.       D. 20.

Câu 62: Trong các polime tổng hợp sau đây: Nhựa PVC, cao su isopren, thuỷ tinh hữu cơ, tơ nilon-7. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

Câu 63: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn 3,48 gam oxit FexOy thu được 2,52 gam Fe. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,7 gam.       B. 1,08 gam.       C. 0,81 gam.       D. 0,54 gam.

Câu 64: Cho dung dịch chứa 10,68 gam Alanin tác dụng với dung dịch HCl dư, khối lượng muối thu được là

A. 15,06 gam.       B. 14,94 gam.       C. 17,64 gam.       D. 15,96 gam.

Câu 65: Thuỷ phân hoàn toàn m gam saccarozơ chỉ thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 513.       B. 288.       C. 273,6.       D. 256,5.

Câu 66: Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. X bị thủy phân hoàn toàn nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Chất Y tham gia phản ứng tráng bạc.       B. Chất Y là glucozơ.

C. Chất X là tinh bột.       D. Phân tử khối của Y là 180.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 67: Cho các chất: FeO, Fe2O3, FeCO3, Fe3O4. Có bao nhiêu chất khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, chỉ thu được muối sắt III?

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

Câu 68: Xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH thu được glixerol và chất nào sau đây?

A. CH3[CH2]16(COOH)3.       B. CH3[CH2]16COONa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH3[CH2]16COOH.       D. CH3[CH2]16(COONa)3.

Câu 69: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
X1 + H2O → X2 + X3 + H2 (Điện phân có màng ngăn)
X2 + X4 → BaCO3 + K2CO3 + H2O
Chất X2, X4 lần lượt là

A. KOH, Ba(HCO3)2.       B. KHCO3, Ba(OH)2.       C. NaHCO3, Ba(OH)2.       D. NaOH, Ba(HCO3)2.

Câu 70: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn.

B. Thành phần chính của cồn 70° mà trong y tế thường dùng sát khuẩn là etanol.

C. Triolein có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn tristearin.

D. Glucozơ bị oxi hóa bởi khí hiđro tạo thành sobitol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 71: Điện phân điện cực trơ màng ngăn xốp, dung dịch X chứa a gam Cu(NO3)2 và b gam NaCl đến khi có khí thoát ra ở cả 2 điện cực thì dừng lại, thu được dung dịch Y và 0,51 mol khí Z. Dung dịch Y hòa tan tối đa 12,6 gam Fe giải phóng khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch T. Dung dịch T cho kết tủa với dung dịch AgNO3. Tổng giá trị của (a + b) là

A. 171,525.       B. 166,2.       C. 135,36.       D. 147,5.

Câu 72: Hòa tan 11,25 gam hỗn hợp Na, K, Na2O và K2O vào nước dư, thu được 2,8 lít khí và dung dịch X trong đó có chứa 8 gam NaOH. Dẫn V lít CO2 vào X được dung dịch Y. Cho từ từ 280 ml dung dịch HCl 1M vào Y thấy thoát ra 4,48 lít khí CO2. Các chất khí đều đo ở (đktc). Giá trị của V là

A. 6,048.       B. 5,600.       C. 4,480.       D. 6,720.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 73: Cho các phát biểu sau
(a) Điện phân dung dịch CaCl2, thu được Ca ở catot.
(b) Than hoạt tính được sử dụng nhiều trong mặt nạ phòng độc, khẩu trang y tế.
(c) Cho Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4 sinh ra kết tủa và khí.
(d) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 thì xảy ra ăn mòn điện hóa.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,775 mol O2, sinh ra 0,51 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,34 gam muối. Mặt khác a mol X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,04.       B. 0,06.       C. 0,05.       D. 0,02.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 75: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,03 mol C2H2 và 0,02 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y từ từ qua bình đựng Br2 dư thì còn lại 0,224 lít hỗn hợp khí Z (đktc), Z có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch Br2 tăng là

A. 0,66 gam.       B. 1,32 gam.       C. 1,20 gam.       D. 0,60 gam.

Câu 76: Đốt cháy hoàn toàn 6,75 gam hỗn hợp E chứa 3 este đều đơn chức, mạch hở X, Y, Z (biết MX < MY < MZ) cần vừa đủ 8,904 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 4,95 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng dung dịch chứa NaOH (vừa đủ), thu được 2 ancol (no, đồng đẳng liên tiếp) và hai muối hữu cơ có phân tử khối hơn kém nhau 2 đvC. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên cần vừa đủ 0,18 mol O2. Khối lượng của Y trong hỗn hợp 6,75 gam E là

A. 4,3 gam.       B. 0,43 gam.       C. 1,5 gam.       D. 1,32 gam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 77: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho hỗn hợp Ba và Al (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào nước (dư).
(b) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl (dư).
(c) Cho hỗn hợp Ba và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).
(d) Cho hỗn hợp Cu và NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).
(e) Cho hỗn hợp BaCO3 và KHSO4 vào nước (dư).
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Có bao nhiêu thí nghiệm thu được chất rắn?

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

Câu 78: Hỗn hợp E gồm 1 ankan, 1 anken và 2 amin no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp X, Y (MX < MY, số mol Y gấp 6 lần số mol X). Đốt cháy hoàn toàn 0,44 mol E cần dùng vừa đủ 1,155 mol O2, thu được CO2, 0,07 mol N2 và 19,26 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 47.       B. 6.       C. 5.       D. 46.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 79: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol:
E + 2NaOH → Y + 2Z
F + 2NaOH → Z + T + H2O
Biết E, F đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol.
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất T tác dụng với dung dịch HCl sinh ra axit fomic.
(b) Chất Z có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Đun nóng Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C, thu được anken.
(e) Chất F tác dụng với dung dịch NaHCO3, sinh ra khí CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

Câu 80: Cho 8,312 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,328 mol HCl và 0,02 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y (không chứa NH4+) và 0,03 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, sau phản ứng thấy thoát ra 0,02 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được 48,796 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 44.       B. 34.       C. 53.       D. 37.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *