dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa THPT Chuyên Đại Học Vinh Nghệ An lần 2 có đáp án

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa THPT Chuyên Đại Học Vinh Nghệ An lần 2 có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

chuyên ĐH Vinh – Nghệ An (Lần 2)

Mã đề: 126

41B42D43D44A45C46A47D48D49C50C
51B52A53A54D55B56C57D58C59B60B
61D62C63D64B65C66A67A68D69A70C
71C72C73A74D75A76B77B78A79B80B

Câu 41: Trong phòng thí nghiệm, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây?

A. Ancol etylic.         B. Dầu hỏa.         C. Axit axetic.         D. Nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 42: Anilin (C6H5NH2) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. KCl.       B. KOH.       C. KNO3.         D. HCl.

Câu 43: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất?

A. Mg.       B. Na.       C. Al.       D. Li.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 44: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Fe.       B. Ba.       C. K.       D. Al.

Câu 45: Chất nào sau đây được dùng để chế thuốc đau dạ dày, làm bột nở?

A. NaCl.       B. NaOH.       C. NaHCO3.       D. NaNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 46: Cho tinh thể FeSO4.7H2O vào dung dịch NaOH dư, sinh ra kết tủa X màu trắng hơi xanh. Chất X là:

A. Fe(OH)2.       B. Na2SO4.       C. Fe(OH)3.       D. Fe2(SO4)3.

Câu 47: Ở điều kiện thường, bari tác dụng với nước sinh ra bari hiđroxit và khí hiđro. Công thức hóa học của bari hiđroxit là:

A. BaO.       B. BaSO4.       C. BaCO3.       D. Ba(OH)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 48: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. CH3COOCH=CH2.       B. CH2=CH2.       C. CH2=CH-CH3.       D. CH2=CH-Cl.

Câu 49: Tripanmitin có nhiều trong mỡ động vật (mỡ bò, lợn, gà, …). Công thức của tripanmitin là:

A. (C17H33COO)3C3H5.       B. (C17H35COO)3C3H5.       C. (C15H31COO)3C3H5.       D. (C17H31COO)3C3H5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 50: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Xenlulozơ.       B. Glucozơ.       C. Saccarozơ.       D. Tinh bột.

Câu 51: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. Alanin.       B. Lysin.       C. Axit glutamic.       D. Glyxin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 52: Trong các vụ cháy, một trong những nguyên nhân gây tử vong cho con người là do nhiễm độc khí X. Khi đi vào máu, khí X kết hợp với hemoglobin, chiếm mất vị trí của oxi gắn với hemoglobin, dẫn đến oxi không được hemoglobin vận chuyển đến các mô của tế bào. Khí X là:

A. CO.       B. O3.       C. H2.       D. N2.

Câu 53: Etyl butirat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl butirat là:

A. CH3CH2CH2COOC2H5.       B. CH3COOCH2CH2CH3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CH3COOCH2CH2CH2CH3.       D. CH3CH2COOC2H5.

Câu 54: Kim loại Fe không tan trong dung dịch:

A. FeCl3.       B. HNO3 loãng.       C. HCl đặc.       D. H2SO4 đặc, nguội.

Câu 55: Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Tetrapeptit mạch hở có bốn liên kết peptit.

B. Ở điều kiện thường, trimetylamin là một chất khí.

C. Isopropylamin là amin bậc hai.

D. Ala-Gly có phản ứng màu biure.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 56: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn là: HCO3- + OH- → CO32- + H2O?

A. Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

B. Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O.

C. KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D. KHCO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O.

Câu 57: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II) sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3.       B. Cho FeS vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

C. Đốt cháy dây Fe trong bình đựng khí Cl2 dư.       D. Cho Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 58: Cho sơ đồ chuyển hóa:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa THPT Chuyên Đại Học Vinh Nghệ An lần 2 có đáp án 1

Biết: X, Y, Z là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học. Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là:

A. CO2, Na2CO3.       B. CO2, H2O.       C. H2O, CO2.       D. H2O, NaOH.

Câu 59: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na và K vào nước, thu được dung dịch X và 0,336 lít H2. Trung hòa X cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 200.       B. 150.       C. 600.       D. 300.

Câu 60: Cho 18 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75%, thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là:

A. 3,45.       B. 6,90.       C. 4,60.       D. 9,20.

Câu 61: Thành phần chính của thạch nhũ trong các hang động núi đá vôi là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Ca(OH)2.       B. CaO.       C. CaCl2.       D. CaCO3.

Câu 62: Cho các polime: polietilen, poli(etylen-terephtalat), nilon-6, poli(butađien-stiren), nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

Câu 63: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cho đinh sắt (làm bằng thép cacbon) vào dung dịch HCl.

B. Nhúng dây Mg vào dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.

C. Nhúng thanh Al vào dung dịch AgNO3.

D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 64: Thủy phân este X có công thức phân tử C5H10O2, thu được sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo thỏa mãn với tính chất của X là:

A. 6.       B. 4.       C. 9.       D. 8.

Câu 65: Axit malic (C4H6O5, mạch cacbon không phân nhánh) là một trong các axit hữu cơ gây nên vị chua của quả táo. Biết rằng 1 mol axit malic phản ứng với lượng dư dung dịch NaHCO3, sinh ra 2 mol CO2 và 1 mol axit malic phản ứng tối đa với 3 mol kim loại Na. Công thức cấu tạo thu gọn của axit malic là:

A. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-CHO.       B. HOCH2-CH(COOH)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH.       D. HOOC-C(OH)(CH3)-COOH.

Câu 66: Cho dãy gồm các chất: Al(OH)3, Al2O3, Al, AlCl3. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:

A. 2.       B. 3.       C. 1.       D. 4.

Câu 67: Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, thu được monosaccarit X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Glucozơ, amoni gluconat.       B. Fructozo, amoni gluconat.

C. Fructozo, axit gluconic.       D. Glucozơ, axit gluconic.

Câu 68: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?

A. Mg.       B. Ba.       C. K.       D. Fe.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 69: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch chứa a mol FeCl3 vào dung dịch chứa 3a mol KOH.
(b) Cho Al dư vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng không thu được chất khí).
(c) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch KAlO2.
(d) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.
(e) Cho dung dịch K2CO3 dư vào dung dịch BaCl2.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là:

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

Câu 70: Đốt một lượng bột sắt trong bình chứa khí O2, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong 650 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và 2,8 lít H2. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 120,275 gam kết tủa Z và không có sản phẩm khử của N+5 tạo thành. Giá trị của m là:

A. 22,0.       B. 23,2.       C. 20,0.       D. 16,8.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 71: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

ChấtThuốc thửHiện tượng
XNước bromTạo kết tủa trắng
YCu(OH)2Tạo dung dịch màu xanh lam
Y, ZDung dịch AgNO3 trong NH3Tạo kết tủa Ag
TDung dịch I2Có màu xanh tím

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Phenol, fructozơ, saccarozơ, tinh bột.       B. Anilin, glucozơ, etyl axetat, tinh bột.

C. Anilin, fructozơ, metyl fomat, tinh bột.       D. Phenol, glucozơ, etyl fomat, xenlulozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 72: Nung nóng hỗn hợp X gồm metan, axetilen, vinylaxetilen và 0,2 mol H2 có Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro là 9,375. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy lượng Br2 phản ứng tối đa là 24 gam; đồng thời khối lượng bình tăng 3,22 gam so với khối lượng ban đầu. Hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình có thể tích là 7,168 lít. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được H2O và 5,824 lít CO2. Phần trăm khối lượng của metan trong X là:

A. 32,00%.       B. 46,93%.       C. 42,67%.       D. 53,37%.

Câu 73: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm sạch 2 ml C2H5OH và 2 ml CH3COOH, nhỏ thêm từ từ khoảng 1 ml dung dịch H2SO4 đặc vào.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 6−7 phút ở 65−70°C.
Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm, lắc rồi để yên.
Phát biểu nào sau đây sai?

A. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Ở bước 2, xảy ra phản ứng este hóa.

C. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

D. Nếu thay dung dịch H2SO4 đặc bằng dung dịch H2SO4 loãng thì hiệu suất tạo sản phẩm sẽ thấp hơn.

Câu 74: Chia 20,6 gam hỗn hợp X gồm Na, Al và Al2O3 thành hai phần bằng nhau:
• Phần 1: tác dụng với nước dư, thu được 2,24 lít H2.
• Phần 2: tác dụng với lượng dư dung dịch KOH, thu được 5,6 lít H2.
Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Al2O3 có trong 20,6 gam X là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6,0 gam.       B. 15,4 gam.       C. 5,1 gam.       D. 10,2 gam.

Câu 75: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp Y gồm ba muối C15H31COONa, C17HxCOONa và C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 : 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,155 mol O2, thu được H2O và 2,22 mol CO2. Mặt khác, cho 41,64 gam X trên tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là:

A. 0,036.       B. 0,046.       C. 0,030.       D. 0,050.

Câu 76: Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) X + 2NaOH (t°) → X1 + X2 + X3.
(2) X1 + HCl → X4 + NaCl.
(3) X2 + HCl → X5 + NaCl.
(4) X3 + O2 (men giấm/25−30°C) → X4 + H2O.
Biết X có công thức phân tử C6H10O4; X1, X2, X3, X5 là các hợp chất hữu cơ khác nhau; chất X3 có nhiều trong dung dịch sát khuẩn tay, giúp phòng ngừa các tác nhân virut gây bệnh, đặc biệt là virut SARS-COV-2. Phát biểu nào sau đây sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Phân tử X5 chứa hai loại nhóm chức.

B. Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

C. Dung dịch X4, có nồng độ từ 2 – 5% được gọi là giấm ăn.

D. Phân tử khối của X1 là 82.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 77: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm KCl và CuSO4 vào nước dư, thu được dung dịch X. Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%) dung dịch X với cường độ dòng điện không đổi I = 2,68A. Sau 6 giờ thì dừng điện phân, thu được 500 ml dung dịch Y (pH = 13) có khối lượng giảm 18,475 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước không bay hơi trong quá trình điện phân). Giá trị của m là:

A. 47,450.       B. 34,625.       C. 50,075.       D. 54,075.

Câu 78: Cho các chất hữu cơ: X, Y là hai ancol kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng (MX < MY), Z là axit no, mạch hở (M < 294) và T là este tạo bởi X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp M gồm X, Y, Z và T, thu được H2O và 14,56 lít CO2. Mặt khác, cho 0,33 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,195 mol NaOH đun nóng, thu được muối E và hỗn hợp F gồm hai ancol có tỉ lệ mol 23 : 8. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được H2O, Na2CO3 và 3,64 lít CO2. Phần trăm số mol của T trong M gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4,54.       B. 4,56.       C. 4,53.       D. 4,52.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 79: Cho các phát biểu sau:
(a) Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
(b) Vải làm từ tơ nilon-6,6 kém bền trong nước mưa có tính axit và nước xà phòng có tính kiềm.
(c) Xenlulozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.
(d) Dung dịch lòng trắng trứng hòa tan được Cu(OH)2, tạo hợp chất màu tím.
(e) Mỡ lợn và dầu lạc đều có thành phần chính là chất béo.
(g) Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch etylamin, thấy dung dịch có màu xanh.
Số phát biểu đúng là:

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

Câu 80: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,1% theo khối lượng hỗn hợp X) với 2,96 gam Mg(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa đồng thời HCl; 0,025 mol KNO3 và 0,075 mol NaNO3, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và 2,24 lít hỗn hợp khí T gồm N2 và NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,75. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư trong điều kiện không có không khí, thu được 37,735 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 23,74.       B. 23,75.       C. 23,72.       D. 23,71.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *