Đề thi tuyển dụng công chức thuế tự luận từ 2010 đến 2019

Đề thi tuyển dụng công chức thuế tự luận từ 2010 đến 2019

Xem thêm TỔNG HỢP ĐỀ THI KHO BẠC CÁC NĂM

Đề thi tuyển dụng công chức thuế tự luận 2010 – KSVMN

Câu 1: Kể tên các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng? Điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng?

Câu 2: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2008) có quy định các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày 5 khoản chi phí trong số đó?

Câu 3: Theo quy định pháp luật thuế TNCN thì giảm trừ gia cảnh bao gồm những phần nào (tính giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nào) và mức cụ thể?

Câu 4: Doanh nghiệp X thành lập từ năm 2008, có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng, không có cơ sở sản xuất phụ thuộc, kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trong năm 2009, doanh nghiệp có doanh thu tính thu nhập chịu thuế là 2 tỷ đồng. Chi phí của doanh nghiệp bao gồm các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có hóa đơn chứng từ hợp pháp 1 tỷ đồng, trong đó khoản chi quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp là 300 triệu đồng. Biết rằng, ngoài khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị thì tất cả các khoản chi phí còn lại của doanh nghiệp đều là khoản chi phí được trừ. Ngoài ra, trong năm doanh nghiệp có thêm khoản thu nhập từ lãi tiền gửi là 100 triệu đồng.

 1. Anh (chị) hãy xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp X trong kỳ tính thuế năm 2009. Hãy giải thích về cách xác định thu nhập chịu thuế đó.
 2. Hãy xác định thời điểm doanh nghiệp X phải khai thuế tạm nộp theo quý đối với số thuế tạm nộp quý I/2009 và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế phải nộp năm 2009.
 3. Xác định nơi nộp thuế của doanh nghiệp X.

Đề thi tuyển dụng công chức thuế tự luận 2010 – KSVMB

Câu 1 (20 điểm): Trình bày những điểm khác biệt giữa phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Câu 2 (20 điểm): Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2008), có các khoản thu nhập nào phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp?

Câu 3 (20 điểm): Trình bày các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ: Tiền lương, tiền công; chuyển nhượng vốn; trúng thưởng.

Câu 4 (40 điểm): Công ty cơ điện A (là đối tượng đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) kinh doanh mặt hàng quạt điện. Trong tháng 5/2010 Công ty đã sử dụng 100 chiếc quạt điện để trao đổi với  công ty B để lấy vật tư, nguyên liệu sản xuất quạt điện và đã xuất dùng 50 chiếc cho các phòng ban của công ty. Công ty tiêu thụ trong nước 200 chiếc theo giá chưa thuế giá trị gia tăng là 500.000 đồng/chiếc. Sản phẩm quạt điện áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Anh (chị) hãy cho biết:

 1. Số quạt máy mà công ty dùng để trao đổi và sử dụng nội bộ có thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng không? Giá tính thuế đối với số quạt điện mà Công ty dùng để trao đổi và sử dụng nội bộ là bao nhiêu?
 2. Cũng trong tháng 5/2010, Công ty A có mua một số nguyên liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, số thuế giá trị gia tăng đầu vào là 2 triệu đồng. Anh (chị) hãy cho biết số thuế giá trị gia tăng phát sinh trong tháng 5/2010 mà Công ty A phải nộp vào ngân sách nhà nước là bao nhiêu?
 3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh trong tháng 5/2010 của Công ty?

Đề thi viết môn nghiệp vụ thuế 2012 – miền Bắc

Câu 1: Qua nghiên cứu luật thuế thu nhập cá nhân anh (chị) cho biết:

 1. Thế nào là cá nhân cư trú?
 2. Cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh cua cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có những điểm khác biệt căn bản gì?

Câu 2: Qua nghiên cứu luật thuế giá trị gia tăng anh chị cho biết:

 1. Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng?
 2. Ý nghĩa của hoàn thuế giá trị gia tăng?

Câu 3: Một doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai tính thuế TNDN như sau: (đơn vị tính: triệu đồng)

 1. Doanh thu tính thuế TNDN: 36.000
 2. Tổng chi phí DN kê khai: 25.000; trong đó:
  • Giá vốn của hàng hóa bán ra: 15.000
  • Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 200
  • Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000 
  • Các khoản chi phí khác của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ.
 1. TN chịu thuế khác: 300
 2. Doanh nghiệp hoạt động được 6 năm
 3. Kỳ tính thuế của DN được xác định theo năm dương lịch.

Yêu cầu:

 1. Xác định chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi đc trừ khi tính thu nhập chịu thuế? Giải thích cách tính?
 2. Xác định thuế TNDN phải nộp trong năm tính thuế? biết thuế suất thuế TNDN là 25% và trong năm DN không đc miễn giảm thuế TNDN.

Câu 4: Theo quy định của Luật quản lý thuế, người nộp thuế nộp thuế theo phuơng pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp nào?

Đề thi tuyển dụng công chức thuế 2012 – miền Nam

Câu 1: Trình bày trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế?

Câu 2: Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT, anh/chị hãy so sánh nghĩa vụ thuế GTGT giữa đối tượng không chịu thuế và đối tượng chịu thuế suất 0%? Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%?

Câu 3: Một DN kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai thuế TNDN như sau (đơn vị tính: triệu đồng)

 1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000
 2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó:
  • Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
  • Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150
  • Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000
  • Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
  • Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
 1. Thu nhập chịu thuế khác: 500 trong đó có 400 là thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2011? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%. Trong năm DN không được miễn, giảm thuế TNDN.

Câu 4: Theo quy định của Luật thuế TNCN anh/chị hãy cho biết:

 1. Người nộp thuế TNCN được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khi xác định thu nhập tính thuế TNCN phải thỏa mãn các điều kiện gì?
 2. Tháng 6 năm 2011, bà A nhận thừa kế từ mẹ kế một mảnh đất ở Bình Dương. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận thừa kế, tháng 9 năm 2012, bà tặng một phần đất để xây nhà mẫu giáo cho trẻ em trong xã nơi bà đang sinh sống. Phần diện tích đất còn lại bà tặng lại cho con trai. Các thủ tục cho, tặng và chuyển giao quyền sử dụng đã được hoàn tất trong năm. Anh/chị hãy giải thích đối tượng nào phải nộp thuế TNCN trong tình huống trên.

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ (MB) 2014

Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế

Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề

Câu 1: Qua nghiên cứu Luật Quản lý thuế, anh/chị hãy cho biết:

 1. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế?
 2. Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế? Mục đích của việc phân loại hồ sơ hoàn thuế?

Câu 2: Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng, anh/chị hãy:

 1. Nêu 10 trường hợp thuộc diện đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng?
 2. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng có được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào không?

Câu 3: Công ty sản xuất TD kinh doanh trong năm tính thuế 2013 có tình hình kinh doanh như sau:

 1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 236 tỷ đồng.
 2. Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến sản phẩm tiêu thụ:
  • Giá vốn của sản phẩm tiêu thụ: 148 tỷ đồng, trong chi phí này có:
   • Giá trị vật tư tổn thất do thiên tai không được bồi thường: 2 tỷ đồng;
   • Tiền lương của người lao động do BHXH chi trả: 3,2 tỷ đồng.
  • Chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính: 30 tỷ đồng, trong chi phí này có 5 tỷ đồng là lãi vay vốn của ngân hàng để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu.
  • Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng.
 1. Thu từ nợ khó đòi đã xóa nay đòi được: 4 tỷ đồng. Thu từ hợp đồng liên doanh với công ty K trong nước đã nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNDN: 4 tỷ đồng.
 2. Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ, không trích lập quỹ PTKHCN. Trong năm 2013 công ty đã tạm nộp thuế TNDN 17 tỷ đồng.

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty TD phải nộp và còn phải nộp trong năm tính thuế 2013? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2013 là 25%.

Câu 4: Anh/chị hãy trình bày các nguyên tắc của việc khai thuế, tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế? Nêu hồ sơ khai thuế đối với thuế nộp theo tháng?

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ (MB) – 2017

Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế

Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề

Câu 1: Trình bày những nội dung sửa đổi, bổ sung mới về phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế?

Câu 2: Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, trình bày các trường hợp áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%? Ý nghĩa của thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%? Phân biệt sự khác nhau giữa hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng ở doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế?

Câu 3: Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành, anh (chị) hãy cho biết: 

 • Kiểm tra thuế, thanh tra thuế là gì?
 • So sánh sự khác nhau cơ bản của kiểm tra thuế và thanh tra thuế?

Câu 4: Doanh nghiệp sản xuất X nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong năm tính thuế có tài liệu sau: (ĐVT: 1.000.000đ)

 1. Doanh thu bán sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng: 50.000
 2. Chi phí SXKD phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ: 46.000
  Trong đó:
  • Chi nộp phạt do nộp thuế chậm: 20
  • Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 200
  • Thiệt hại vật tư do thiên tai (có hồ sơ, chứng từ theo quy định và có xác nhận của cơ quan chức năng): 500; doanh nghiệp đã tính vào chi phí 500; (Biết vật tư được cơ quan bảo hiểm bồi thường: 100);
  • 01 chứng từ chi là hóa đơn GTGT có giá chưa thuế GTGT 200, doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản 80%, bằng tiền mặt 20%; giá chưa thuế GTGT của hóa đơn doanh nghiệp đã tính vào chi phí.
  • 01 chứng từ chi là hóa đơn thường có giá thanh toán 400, doanh nghiệp thanh toán bằng chuyển khoản 60%, bằng tiền mặt 40%; giá thanh toán của hóa đơn doanh nghiệp đã tính vào chi phí.
  • 01 chứng từ chi là hóa đơn GTGT có giá thanh toán 19,8; thuế suất thuế GTGT 10%, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt 100%; giá thanh toán của hóa đơn doanh nghiệp đã tính vào chi phí.
  • Các khoản chi còn lại là hợp lý được trừ.
 1. TNCT khác: 200

Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp phải nộp trong năm?

Biết:

 • Lỗ năm trước chuyển sang đúng quy định: 200;
 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%;
 • Doanh nghiệp trong năm không được ưu đãi miễn giảm thuế.

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ (MN) – 2017

Ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế

Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề

Câu 1: Anh (Chị) hãy cho biết các hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định hiện hành của Luật Quản lý thuế?

Câu 2: Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng, anh/chị hãy:

 1. Nêu 5 nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT?
 2. Nêu 3 trường hợp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu không được áp dụng thuế suất 0%?

Câu 3: Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, anh (chị) hãy cho biết:

 • Thế nào là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú?
 • Quy định về xác định thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh của cá nhân không cư trú?

Câu 4: Một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ giả sử trong năm tính thuế 2017 có kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh như sau:

 1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa chưa có thuế GTGT: 35 tỷ đồng.
 2. Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế phát sinh 32 tỷ đồng. Trong đó:
  • (2.1) Chi trả lãi vay năm 2017 để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 0,88 tỷ đồng, trong đó, trả lãi vay ngân hàng X 0,28 tỷ đồng với lãi suất 14%/năm, trả lãi vay các cá nhân trong doanh nghiệp 0,6 tỷ đồng với lãi suất 15%/năm. Lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm vay 8%/năm. Doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ.
  • (2.2) Khoản chi phí được trừ chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp là 0,3 tỷ đồng.
  • (2.3) Tiền phạt do vi phạm luật giao thông, pháp luật thuế và kế toán: 0,1 tỷ đồng.
  • (2.4) Khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật: 0,2 tỷ đồng.
  • (2.5) Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo quy định: 0,5 tỷ đồng.
  • (2.6) Các khoản chi phí còn lại đáp ứng điều kiện chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 1. Ngoài ra, trong năm 2017, doanh nghiệp có:
  • (3.1) Chuyển phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài (nước I) sau khi đã nộp thuế cho nước ngoài với thuế suất 16% về nước: 4,2 tỷ đồng.
  • (3.2) Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước sau khi bên nhận góp vốn, liên doanh, liên kết đã kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định: 2 tỷ đồng.
  • (3.3) Thu nhập từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản (không phải bất động sản): 0,3 tỷ đồng.

Yêu cầu: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2017.

Biết rằng, năm 2017 doanh nghiệp không trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, không được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, không có số lỗ từ các năm trước kết chuyển sang; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%; trừ các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ nêu tại mục (2.5), các khoản chi phí của doanh nghiệp đều có hóa đơn, chứng từ, thanh toán qua ngân hàng đúng quy định. Việt Nam và nước I chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ 2019 – MIỀN NAM

Câu 1: Hiện nay có rất nhiều cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến (bán hàng online) thông qua mạng xã hội. Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, anh (chị) hãy cho biết những cá nhân này có phải đăng ký, kê khai, nộp thuế hay không? Các loại thuế phải nộp (nếu có)? Chỉ ra những khó khăn thách thức đối với ngành Thuế trong quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng trên mạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh này.

Câu 2: Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, anh (chị) hãy cho biết:

 • Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn gồm những loại thu nhập nào?
 • Nêu các quy định liên quan đến việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú.

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày các trường hợp áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành. Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Câu 4: Một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2018 có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) như sau:

 1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa (chưa có thuế GTGT): 25 tỷ đồng.
 2. Tổng chi phí SXKD thực tế phát sinh: 23 tỷ đồng. Trong đó:
  • Chi tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế (có chứng từ nộp phạt theo quy định): 0,04 tỷ đồng.
  • Chi trả lãi vay vốn của các cá nhân trong doanh nghiệp: 0,42 tỷ đồng để phục vụ hoạt động SXKD (vay với lãi suất 14%/năm, có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đầy đủ, thanh toán qua ngân hàng theo quy định). Lãi suất cơ bản do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay 8%/năm.
  • Chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (có hóa đơn, chứng từ, thanh toán qua ngân hàng theo quy định): 0,3 tỷ đồng.
  • Chi trả thù lao cho sáng lập viên doanh nghiệp không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh (có hồ sơ, chứng từ đầy đủ): 0,06 tỷ đồng.
  • Các khoản chi phí còn lại đều đáp ứng điều kiện chi phí được trừ theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
 1. Các khoản thu khác
  • Thu nhập từ hoạt động thanh lý phế liệu, phế phẩm: 0,1 tỷ đồng.
  • Thu nhập từ hoạt động góp vốn với doanh nghiệp trong nước được chia từ trước khi nộp thuế TNDN: 1,5 tỷ đồng.
 1. Doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ 10% trên thu nhập tính thuế TNDN.

Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp năm 2018? Biết rằng, doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ và không thuộc trường hợp có giao dịch liên kết năm 2018, doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo thuế suất 20%, không được miễn, giảm thuế TNDN, không có lỗ từ các năm trước chuyển sang.