Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X và Y, được tạo bởi alanin và glyxin. Đốt cháy hết 11,71 gam hỗn hợp E cần vừa đủ

Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X và Y, được tạo bởi alanin và glyxin. Đốt cháy hết 11,71 gam hỗn hợp E cần vừa đủ

 

Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X và Y, được tạo bởi alanin và glyxin. Đốt cháy hết 11,71 gam hỗn hợp E cần vừa đủ 0,5025 mol O2, sản phẩm cháy thu có tổng số mol H2O và N2 là 0,47 mol. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong dự thấy m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m?

A. 42,0 B. 45,0 C. 54,0 D. 48,0

 

Lời giải

Hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X và Y, được tạo bởi alanin và glyxin. Đốt cháy hết 11,71 gam hỗn hợp E cần vừa đủ

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác