dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hàm ẩn danh trong Python

Hàm ẩn danh trong Python

Hàm ẩn danh trong Python là gì? Cách khai báo hàm lambda trong Python. Ví dụ về hàm lambda trong Python sử dụng với hàm filter và hàm map() trong Python.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hàm ẩn danh trong Python là gì?

 • Hàm ẩn danh trong Python (còn gọi là hàm nặc danh –  anonymous function) là một hàm được định nghĩa mà không có tên và câu lệnh return.
 • Các hàm bình thường sử dụng từ khóa def để định nghĩa thì các hàm ẩn danh được định nghĩa bằng từ khóa lambda. Vì vậy các hàm ẩn danh còn được gọi là các Lambda Function.
 • Các hàm ẩn danh lambda  có thể khai báo, định nghĩa ở bất kỳ đâu và không có khả năng tái sử dụng. Lambda chỉ tồn tại trong phạm vi của biến mà nó được định nghĩa, vì vậy nếu như biến đó vượt ra ngoài phạm vi thì hàm này cũng không còn tác dụng nữa.
 • Hàm nặc danh lambda thường được dùng để gán vào biến, hay được gán vào hàm, class như một tham số.

Cách khai báo hàm lambda trong Python

Cú pháp của Lambda Function trong python

lambda arguments_list: expression
 • lambda là keyword bắt buộc
 • arguments_list là các tham số truyền vào lambda
 • expression là các biểu thức xử lý lambda

Các hàm lambda có thể có bất kỳ số đối số nào nhưng chỉ có một biểu thức expression. Các lambda function có thể được sử dụng ở bất cứ chỗ nào yêu cầu các đối tượng hàm. Hàm lambda không có câu lệnh return mà chính giá trị của biểu thức expression được sử dụng làm kết quả trả về  của hàm.

Cú pháp khai báo Hàm ẩn danh trong Python là gì

Ví dụ về hàm lambda trong Python

Ví dụ sau khai báo một lambda function để tính tổng của 2 biến:

add = lambda a, b: a + b

# sử dụng hàm lambda bằng cách sử dụng biến add
add(3, 4) #kết quả 7

Kiểm tra xem hàm lambda ở trên có kiểu dữ liệu là gì:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
add = lambda a, b: a + b

type(add) # kết quả function

Hàm sau dùng để nhân đôi giá trị của tham số

double = lambda x: x * 2
print(double(5)) #kết quả 10

Function này sẽ không có tên. Nó trả về một object được định danh là double. Giờ thì chúng ta có thể gọi nó như một hàm bình thường. Ví dụ:

double = lambda x: x * 2

Nó sẽ tương tự như các khai báo function như sau:

def double(x):
  return x * 2

Khi nào nên sử dụng hàm nặc danh lambda?

Chúng ta thường sử dụng lambda function khi mà cần một hàm không tên trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ như sử dụng lambda function làm đối số cho một hàm bậc cao hơn (một hàm mà có thể nhận các hàm khác làm đối số) chẳng hạn hàm filter() hàm map()

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hàm filter trong Python

Hàm filter() trong Python lọc ra các phần tử theo điều kiện của hàm func từ list, dict… Hàm này sẽ chỉ trả về những giá trị mà điều kiện trong func chấp nhận (có nghĩa là True). Cú pháp của hàm filter() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao? Mời bạn đọc theo dõi.

Cú pháp hàm filter() trong Python

filter(func, iterable)

Hàm filter() có 2 tham số:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • func: là hàm điều kiện để kiểm tra các phần tử trong interable có thỏa mãn điều kiện đó hay không. Kết quả của hàm func này là đúng True hoặc sai False.
 • interable: là các iterable cần lọc, có thể là set, list, tuple hoặc container.

Đây là một ví dụ sử dụng hàm filter() để chỉ lọc ra các số chẵn từ một danh sách.

my_list = [1, 5, 4, 6, 8, 11, 3, 12, 17, 21]

new_list = list(filter(lambda x: (x%2 == 0) , my_list))

print(new_list) #kết quả: [4, 6, 8, 12]

Xem thêm Kiểu dữ liệu list danh sách trong Python

Hàm map() trong Python

Hàm map() tích hợp sẵn trong Python có tác dụng duyệt tất cả các phần tử của một iterable (list, tuple, dictionary…) qua một hàm cho trước và trả về một list kết quả sau khi thực thi.

Cú pháp hàm map() trong Python

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

map(function, iterable, ...)

 • function: Hàm thực thi cho từng phần tử trong iterable.
 • iterable: Một list, tuple, dictionary… muốn duyệt.

Bạn có thể truyền nhiều iterable cho hàm map().

Hàm map() duyệt tất cả các phần tử của iterable qua function và trả về một list kết quả sau khi thực thi.

Giá trị trả về từ map() được gọi là map object. Kết quả này có thể được truyền vào các hàm list() (để tạo list trong Python), hay set() (để tạo một set các phần tử mới)…

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ví dụ sau tạo một danh sách mới bằng cách nhân đôi các phần tử của danh sách ban đầu:

my_list = [1, 5, 4, 6, 8, 11, 3, 12]

new_list = list(map(lambda x: x * 2 , my_list))

print(new_list) #Kết quả: [2, 10, 8, 12, 16, 22, 6, 24]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *