python

Class trong Python

Class trong Python Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Hầu hết mọi thứ trong Python đều là một đối tượng, với các thuộc tính properties và phương thức methods. Lớp Class trong Python kí hiệu là class được hiểu như là một...

Đọc tiếp...

15 Cuốn sách học Python miễn phí

15 Cuốn sách học Python miễn phí 0. Python qua các ví dụ và bài tập Cuốn sách chúng tôi đang viết dở dang, nếu có thời gian sẽ hoàn thiện thêm. Download: Lap_trinh_Python-o2.edu.vn 1. Hướng dẫn lập trình Python Phiên bản tiếng Việt của Python...

Đọc tiếp...

Pumped-up performance Python with Pyston

Pumped-up performance Python with Pyston Python developers can look forward to faster implementations with the release of Pyston v2.2, while Facebook is developing its own internal implementation called Cinder from which it aims to upstream improvements to CPython. 👉Hướng dẫn lập trình Python – Python Guide...

Đọc tiếp...