Dữ liệu có cấu trúc trong Python

Dữ liệu có cấu trúc trong Python

Python có 4 kiểu dữ liệu có cấu trúc chính đó là: List, Set, Dictionary, Tuple. Cụ thể hơn thì như sau:

  • Kiểu danh sách List: Đây là kiểu dữ liệu danh sách, nó cho phép bạn lưu trữ tất cả các loại kiểu dữ liệu khác.
  • Kiểu tập hợp Set: Đây là kiểu dữ liệu danh sách, không cho phép dữ liệu trùng lặp trong Set (nó sẽ tự thực hiện Remove Duplicate).
  • Kiểu từ điển Dictionary: Kiểu dữ liệu key-value (bạn hình dung nó giống map trong Dart vậy).
  • Tuple: Đây là kiểu dữ liệu theo từng cặp (2, 3, 4,… phần tử).

Ngoài ra còn kiểu cấu trúc dữ liệu liệu do người dùng định nghĩa dựa trên các kiểu cấu trúc dữ liệu cơ bản đó là: Stack, Queue, Tree, HashMap…

Các kiểu cấu trúc dữ liệu chính trong Python