dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hàm chuyển tiền từ số sang chữ trong Excel và Google Sheets

Xin giới thiệu với các bạn hàm chuyển tiền thành chữ cho Excel 365 và Google Sheets. Ưu điểm của hàm chuyển tiền từ số sang chữ trong Excel này là đếm được tới số trăm tỷ tỷ.

Hàm chuyển tiền từ số sang chữ trong Google Sheets và Excel 365

Hàm chuyển tiền từ số sang chữ trong Excel và Google Sheets
="Viết bằng chữ: " &MAP(A1;LAMBDA(st;ArrayFormula(Regexreplace(Substitute(Substitute(Trim(Substitute(Substitute(Substitute(Substitute(Substitute(Substitute(Regexreplace(Substitute(Substitute(Substitute(Substitute(Transpose(Query(Transpose(Iferror(Vlookup(Split(Regexreplace(Trim(Substitute(st;"đ";));"(\S)";"$1+");"+.");{Sequence(9)\{"một";"hai";"ba";"bốn";"năm";"sáu";"bảy";"tám";"chín"}};2;0);"-")&" "&Vlookup(Transpose(Sort(Sequence(Len(Regexreplace(Trim(st);"\D+";)));1;0));{Sequence(15)\"đồng./.";"mươi";"trăm";"nghìn";"mươi";"trăm";"triệu";"mươi";"trăm";"tỷ";"mươi";"trăm";"nghìn tỷ";"mươi";"trăm"}};2;0));;9^4));"- mươi";"lẻ");"- trăm";"không trăm");"không trăm lẻ -";);"lẻ - nghìn";"nghìn");"triệu nghìn";"triệu");"lẻ - triệu";"triệu");"tỷ triệu";"tỷ");"lẻ - tỷ";"tỷ");"lẻ -";);"nghìn tỷ";"nghìn");"-";));"một mươi";"mười");"mươi một";"mươi mốt");"^.";Proper(Vlookup(Left(st)*1;{Sequence(9)\{"m";"h";"b";"b";"n";"s";"b";"t";"c"}};2;0))))))

Hoặc sử dụng hàm sau:

=ARRAYFORMULA( LET(monney;A4;bangv;HSTACK( VSTACK("1";"2";"3";"4";"5";"6";"7";"8";"9");VSTACK(" một ";" hai ";" ba ";" bốn ";" năm ";" sáu ";" bảy ";" tám ";" chín ")); tree;MID(TEXT(monney; REPT(0; 21)); SEQUENCE( 7;1;1;3);3); tex; trim(TEXTJOIN("";true; if(tree="000";""; VLOOKUP( LEFT(tree);VSTACK(HSTACK("0";" không "); bangv);2;0)&" trăm "&IF((RIGHT(tree;2)<>"00")+(RIGHT(tree;2)<>"10");IFNA( VLOOKUP(MID(tree;2;1);bangv;2;0)&" mươi";IF((RIGHT(tree)<>"0");" lẻ ";""))&IFNA( VLOOKUP(RIGHT(tree);bangv;2;);"")&VSTACK(" tỷ, ";" triệu, ";" nghìn ";" tỷ, ";" triệu, ";" nghìn ";" "))))); texupper;SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(if(LEFT(tex;len("không trăm lẻ "))="không trăm lẻ ";REPLACE(tex;1;len("không trăm lẻ ");"");if(LEFT(tex;len("không trăm "))="không trăm ";REPLACE(tex;1;len("không trăm ");"");tex));"một mươi";"mười");"mươi một";"mươi mốt");"mươi năm";"mươi lăm");SUBSTITUTE(texupper;LEFT(texupper);UPPER( LEFT(texupper));1)&" đồng"))

Hàm chuyển tiền từ số sang chữ trong Excel

Đối với phần mềm Excel thường (không thuộc bộ Office 365), bạn có thể sử dụng các công cụ sau để chuyển tiền từ số sang chữ:

  1. Sử dụng vnTools để chuyển đổi số thành chữ trong Excel
  2. Sử dụng Acchelper để chuyển đổi số thành chữ trong Excel
  3. Sử dụng Add-in để chuyển đổi số thành chữ trong Excel
  4. Sử dụng =VND() để chuyển đổi số thành chữ trong Excel

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *